Την Παρασκευή 21/2 συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, με δύο μόνο θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία είναι:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) ρύθμισης οφειλής προς τους σχολικούς φύλακες και β) αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη καθυστέρησης του χρονοδιαγράμματος εξέλιξης της προμήθειας «Προμήθεια-εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος κλιματισμού στο Δημαρχείο Βέροιας και αποξήλωση του υφιστάμενου συστήματος κλιματισμού».

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, λόγω αναγκαιότητας λήψης απόφασης, για την άμεση διευθέτηση των παραπάνω θεμάτων.