Με απόφασή του ο ΕΟΠΠΕΠ  δεν ανανέωσε την άδεια της ECDL (peoplecert) και της ICT.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφό το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ,

Οι δύο φορείς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία ανανέωσης δια αναγγελίας, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 (ΦΕΚ 2123/Β ́/01.08.2014) Κ.Υ.Α.. «Διαδικασία Πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής- Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή
χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής».

Συγκεκριμένα οι λόγοι:

  1. ICT Europe Ανώνυμη Εταιρεία Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού με διακριτικό τίτλο ICT Europe λόγο χρεών προς το ΙΚΑ.
  2. PeopleCert Ελλάς –Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο PeopleCert Ελλάς Α.Ε. λόγο μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων παρά την δικαστική απόφαση

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι έως ότου ανανεωθεί  η άδειά τους δεν μπορούν να διενεργήσουν εξετάσεις.

Το σχετικό έγγραφο αναρτήθηκε στη διαύγεια εδώ

Οι παρακάτω φορείς έχουν άδεια σε ισχύ και μπορούν να διενεργούν εξετάσεις πιστοποίησης.

Πηγή: www.getcert.gr