Το Νομικό Πρόσωπο «Κέντρο Κοιν.Προστασίας Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δ. Βέροιας» ενημερώνει ότι εκδόθηκε ανακοίνωση από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σχετικά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τις γυναίκες – μητέρες και άντρες-πατέρες ωφελούμενους της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το έτος 2014-2015.

Οι μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δ. Βέροιας πρέπει να έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση Οικονομικού Έτους 2014 και να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα.
Να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ : Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασίας Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης).
Να είναι άνεργες οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
Να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
Εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού)

Η επιλογή των ωφελούμενων μητέρων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης, βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με το οικογενειακό εισόδημα, την κατάσταση απασχόλησης, εργασιακής σχέσης και είδους απασχόλησης, την ανεργία και την οικογενειακή κατάσταση.

Ειδικότερα για το Δήμο Βέροιας επιλέξιμες δομές είναι:

1. Α΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μουρούζη 2
Τηλ.2331061723

2. Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αργυρουπόλεως 3
Τηλ.2331026093

3. Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πιερίων 28
Τηλ.2331022888

4. Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παρ.Ηρακλέους 1, μετακίνηση με το λεωφορείο
Τηλ.23310 64698

5. Β΄Δημοτικός Βρεφ/κός Σταθμός (Εργοχώρι), μετακίνηση με το λεωφορείο
Τηλ.23310 29792

6.Γ΄ Δημοτικός Βρεφ/κός Παιδικός Σταθμός Πολυζωίδη 8
Τηλ.23310 20103

7.Δ΄Δημ Βρεφ/κος Παιδικός Σταθμός.(Ασώματα)
Τηλ.23310 91188

8. Παιδικός Σταθμός Μακροχωρίου
Τηλ.23310 41661

9. Παιδικός Σταθμός Αγ.Γεωργίου
Τηλ. 23310 51207

10. Παιδικός Σταθμός Ριζωμάτων
Τηλ. 23310 96342

11. Παιδικός Σταθμός Πατρίδας
Τηλ 23310 20856

12.Παιδικός Σταθμός Παλατιτσίων, χωρίς σίτιση
Τηλ. 23310 92790

Τις παραπάνω δομές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μητέρες παιδιών ηλικίας 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (01– 30 /9/2014), έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).

Η Υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής – Δηλώσεων» θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα πραγματοποιηθεί από τις 25/07/2014 έως τις 4/08/2014 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) μόνο ταχυδρομικά.

Υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. που θα επιλέξει τις δομές και θα τις δημοσιεύσει σε πίνακα από τον οποίο οι μητέρες θα επιλέξουν έως και τέσσερις (4) δομές στις οποίες επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους.

Περισσότερες πληροφορίες οι μητέρες που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά αποκλειστικά στους παραπάνω Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα με διεύθυνση http://www.eetaa.gr, Τηλ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α: 2310544-714, καθώς και από τα γραφεία των Παιδικών Σταθμών και του Νομικού Προσώπου Ζωγιοπούλου 5- Βέροια. Τηλ.23310-22178.