Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών κολύμβησης της Θεσσαλονίκης (θαλασσινά νερά και νερά κολυμβητικών δεξαμενών), πραγματοποιούνται σχετικές δειγματοληψίες κατά τη θερινή περίοδο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) είναι υποχρεωμένες:

1) Να φροντίσουν, ώστε οι κολυμβητικές δεξαμενές να εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας.

2) Να πραγματοποιούν έλεγχο της ποιότητας του νερού αυτών και απολύμανση του νερού με αυτόματους χλωριωτές.

3) Να προβαίνουν σε εργαστηριακό έλεγχο του νερού, σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια αναλύσεων.

4) Να γίνεται καθαρισμός των δεξαμενών, και, στις περιπτώσεις όπου προκύπτει πρόβλημα, ο υπεύθυνος λειτουργίας να φροντίζει, ώστε να μην υπάρχουν λουόμενοι εντός αυτών κατά τη διαδικασία των εργασιών.

5) Να φροντίζουν, ώστε να υπάρχουν πάντα οι απαιτούμενοι επόπτες ασφαλείας (ναυαγοσώστες) στο χώρο των δεξαμενών, εφόσον βρίσκονται λουόμενοι εντός αυτών.

6) Να υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες προς τους λουομένους, καθώς και τα απαραίτητα ναυαγοσωστικά μέσα σε εμφανή σημεία.

Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης θα διενεργεί τακτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τα παραπάνω.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.