Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα / ΥΗΣ Σφηκιάς – Ασωμάτων, που εδρεύει στο Νομό Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής

11 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών & Υποσταθμών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.​ ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗ /ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ – ΑΣ’ΜΑΤ’Ν, Τ.Θ 150, Τ.Κ. 591 00 – ΒΕΡΟΙΑ, υπ’ όψιν κ.κ. Αθ. Τσαρμανίδη και Ε. Μπαλτζή (τηλέφωνα επικοινωνίας : 23310 – 44040, -44, -45, – 47).

Υποβολή Αιτήσεων έως 30.03.2014

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.