Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ-Σφηκιάς-Ασωμάτων, που εδρεύει στο Νομό Ημαθίας.

Image dei27112012.jpgΔΕ Τεχνικός Επιμελητής

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υ/Σταθμών

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΑΗΣ–ΥΗΣ & Αεροστροβίλων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ /ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. 591 00 – ΒΕΡΟΙΑ Τ.Θ 150 απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ.κ. Αθ. Τσαρμανίδη και Ε. Μπαλτζή τηλέφωνο 23310 -44040 – 44 – 45 – 47.

Δείτε την προκήρυξη .