Συνεδριάζει τη Δευτέρα (20/5/2013)  και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, με 22 θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ds verias 28-2-2012 (1)ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη α)συμμετοχής του Δήμου με ίδια έσοδα στο Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI και β) τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.

ΘΕΜΑ 3ο : Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ’ αριθ. 18075/9-4-2013 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (2η ειδική όχληση-διαταγή)

ΘΕΜΑ 4ο : Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά παράλειψης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύνταξης πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη της αριθ. 27/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του, έτους 2013.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την προμήθεια καυσίμων.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη μνημονίων ενεργειών εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

ΘΕΜΑ 8ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου αερίου, της εταιρίας με την επωνυμία «BIOENERCO Ο.Ε.».

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη α)διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου και β) επαναβεβαίωσής τους σε νέο χρηματικό κατάλογο.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας ελαιολιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων για το έτος 2013.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη α)συμμετοχής του Δήμου στο σχέδιο «ΦΥΣΙΣ-κρίση και δημιουργικότητα» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νεολαία σε Δράση» και β) δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη α)καταβολής συνδρομής στη μη κερδοσκοπική εταιρία REGIO EUROPA ABSL και β) δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Πατρίδας.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη καταρχήν ανταλλαγής τμημάτων αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας των Ε.Κωστογλίδη, Μ.Κωστογλίδου, Γ.Ευδηριάδου και Δ.Κωστογλίδη με τμήματα δημοτικών αγροτεμαχίων.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη α) αυτοδίκαιης άρσης μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και β) επαναφοράς του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Μέσης στα Ο.Τ. 26Α και 26Β, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ5-στ2152/97/3-12-97 Απόφαση Νομάρχη Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης έργων.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη α)ανανέωσης συνδρομής για το έτος 2013 στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, β)δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Δημήτριο Σιδηρόπουλο.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης ημερίδας του Δήμου με τη ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ. και β) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας του Δ.Σ. για την πραγματοποίησή της.

ΘΕΜΑ 20ο : Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/1/2013 ως 30/4/2013.

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στην Αθήνα και γ) ψήφιση της πίστωσης

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη και παραλαβή α)της Β΄ Φάσης της μελέτης «Ανάδειξη μνημείων στη Βέροια με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών» και β) του συνόλου του περιεχομένου της με αρ.πρωτ. 59113/13-11-2012 υπογραφείσας σύμβασης.