16,2%: αυτή είναι η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων ή η μέση διαφορά των ωριαίων αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

woman@workΤο γεγονός αυτό υπογραμμίζει, σε ενωσιακή κλίμακα, τον αριθμό των επιπλέον ημερών που πρέπει να εργάζονται οι γυναίκες για να κερδίσουν ποσό ισοδύναμο προς τον μισθό των ανδρών. Σήμερα, η διαφορά αυτή είναι 59 ημέρες, που σημαίνει ότι φέτος το γεγονός αυτό πέφτει στις 28 Φεβρουαρίου. Για να μειώσει αυτό το χάσμα, η Επιτροπή δίνει έμφαση σε μια σειρά ορθών πρακτικών που υιοθετήθηκαν από επιχειρήσεις στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Είναι η τρίτη φορά που διοργανώνεται η ημέρα της μισθολογικής ισότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από τη δρομολόγησή της από την Επιτροπή στις 5 Μαρτίου 2011 (βλ. IP/11/255), την οποία ακολούθησε η 2η ημέρα στις 2 Μαρτίου 2012 (βλ. IP/12/211).

«Η ευρωπαϊκή ημέρα μισθολογικής ισότητας μας υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμη άνισους μισθολογικούς όρους στην αγορά εργασίας. Αν και το μισθολογικό χάσμα μειώθηκε τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει λόγος να πανηγυρίζουμε. Η μισθολογική διαφορά είναι ακόμη πολύ μεγάλη και, στην πραγματικότητα, η αλλαγή οφείλεται σε μείωση των αποδοχών των ανδρών και όχι στην αύξηση των αποδοχών των γυναικών», δήλωσε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, η αρμόδια για τη Δικαιοσύνη Επίτροπος της ΕΕ. «Η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ από το 1957. Είναι πλέον καιρός να γίνει παντού πράξη. Ας δουλέψουμε μαζί για να παραγάγουμε αποτελέσματα, όχι μόνον τις ημέρες για την ισότητα των αμοιβών, αλλά και τις 365 ημέρες του χρόνου!».

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων κατά 16,2% το 2010 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβεβαιώνουν μια αργή καθοδική τάση τα τελευταία χρόνια, όταν ο αριθμός αυτός τα προηγούμενα χρόνια ήταν περίπου 17% ή υψηλότερος.

Η καθοδική τάση της μισθολογικής διαφοράς μπορεί να εξηγηθεί από τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε διαφόρους τομείς, δεδομένου ότι οι τομείς που απασχολούν κατά κύριο λόγο άνδρες εργαζόμενους (όπως ο κατασκευαστικός τομέας ή ο τομέας της μηχανολογίας) γνώρισαν συνολικά μεγαλύτερες μειώσεις των μισθών. Συνεπώς η αλλαγή δεν οφείλεται γενικά σε βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας ή των μισθών για τις γυναίκες. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των ανδρών που απασχολούνται σε μερική απασχόληση ή με λιγότερο ικανοποιητικά αμειβόμενες συνθήκες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Επιτροπή επιθυμεί να στηρίξει τους εργοδότες στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να μειώσουν τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Το πρόγραμμα «Η ισότητα ανταμείβει» έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τις επιχειρήσεις για την σκοπιμότητα της ισότητας και της ίσης αμοιβής μεταξύ των δύο φύλων. Με τις προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής και την αύξηση των ελλείψεων δεξιοτήτων, σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να βελτιώσει για τις επιχειρήσεις την πρόσβαση στο γυναικείο εργατικό δυναμικό. Περιλαμβάνει δραστηριότητες κατάρτισης, εκδηλώσεις και εργαλεία για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν αυτή τη μισθολογική διαφορά. Το πρόγραμμα έχει επίσης ως σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που συνίσταται στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης σε 75% – για την οποία η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει ουσιαστική σημασία.

Στα παραδείγματα ορθών πρακτικών που εφαρμόζουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν να μειώσουν τη διαφορά μεταξύ των αμοιβών περιλαμβάνονται:

Η γερμανική επιχείρηση Axel Springer AG που δραστηριοποιείται στον τομέα των μέσων ενημέρωσης δρομολόγησε, το 2010, το πρόγραμμα «Chancen: gleich!» (Ίσες ευκαιρίες!), με στόχο την αύξηση του αριθμού των γυναικών διευθυντικών στελεχών σε 30% των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας μέσα σε 5-8 χρόνια.

Η Kleemann Hellas SA, μια ελληνική εταιρία παραγωγής ανελκυστήρων, έχει θέσει στόχο να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στα τμήματα πώλησης και τεχνικής στήριξης, καταλύοντας τα στερεότυπα και μειώνοντας τον διαχωρισμό των φύλων. Το πρόγραμμα «Πολυμορφία και ισότητα των φύλων», αύξησε τη γυναικεία παρουσία στο τμήμα των πωλήσεων από 5% το 2004 σε 30% το 2012.

Το πρόγραμμα της λιθουανικής εταιρίας κινητής τηλεφωνίας Omnitel «Δημιουργία στην εταιρία ενός περιβάλλοντος εργασίας φιλικού προς την οικογένεια» έχει ως σκοπό να ενσωματώσει την ισορροπία επαγγελματικής– ιδιωτικής ζωής στο πνεύμα της επιχείρησης, παρέχοντας στο προσωπικό της δυνατότητες ευέλικτης εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό αύξησε το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις διευθυντικών στελεχών.

Το πρόγραμμα «Διευθυντικό συμβούλιο των γερμανίδων γυναικών» της γερμανικής IBM έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ακολουθήσουν καριέρα στον τομέα της ΤΟ, παρέχοντας στους σπουδαστές προσωπική καθοδήγηση καθώς και καθοδήγηση μέσω του διαδικτύου. Προσφέρει επίσης καθοδήγηση στους νέους συναδέλφους που ακολουθούν καριέρα διευθυντικού στελέχους ή εμπειρογνώμονα.

Ιστορικό

Μια από τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ισότητα ανταμείβει» είναι το «Φόρουμ των επιχειρήσεων» που θα συγκεντρώσει στις 21 Μαρτίου 2013, στις Βρυξέλλες, 150 εταιρείες από όλη την Ευρώπη για να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων, και ιδίως για να αντιμετωπίσουν τις αιτίες της διαφοράς των αμοιβών μεταξύ των φύλων.

Η Επιτροπή εκπονεί τώρα μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/EΚ για την ισότητα των αμοιβών. Η έκθεση θα εστιαστεί ιδίως στην αξιολόγηση της εφαρμογής των διατάξεων για την ισότητα των αμοιβών στην πράξη. Θα περιλαμβάνει μια ανασκόπηση της βασικής νομολογίας της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Θα περιλαμβάνει επίσης μη δεσμευτική καθοδήγηση για τα συστήματα αξιολόγησης και ταξινόμησης των ουδέτερων από την άποψη του φύλου θέσεων απασχόλησης. Η έκθεση αναμένεται να εκδοθεί το καλοκαίρι του 2013.

Η Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη που διοργανώνουν τις δικές τους εθνικές ημέρες για την ισότητα των αμοιβών. Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στη διοργάνωση αυτών των ημερών για την ισότητα των αμοιβών θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν αυτό το θέμα στο πλαίσιο ανταλλαγής ορθών πρακτικών που θα διοργανωθεί στην Εσθονία, τον Ιούνιο του 2013.

Πηγή : epixeiro.gr