Τις τελευταίες ημέρες, κυκλοφορούν δημοσιεύματα και δηλώσεις πολιτικών προσώπων με ανακριβείς αναφορές σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ από τον ΟΑΕΔ, τα οποία απέχουν από την πραγματικότητα, όπως καταδεικνύουν αναμφίβολα τα στοιχεία. Προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια, παραθέτουμε τα κάτωθι:

oaedΟ ΟΑΕΔ ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) στους Θεματικούς Άξονες 1,2 και 3 του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ., στον Άξονα 3 του Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και στον Άξονα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (ΕΠΑΑ), και Δικαιούχου στους Άξονες 4,5,6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Επισημαίνεται ότι τη συνολική παρακολούθηση και αποτίμηση των παραπάνω έχουν οι αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ο Οργανισμός, στο πλαίσιο αυτής της εκχώρησης διαχείρισης αρμοδιοτήτων ως ΕΦΔ, στον Άξονα 2 του ΕΠΑΝΑΔ υλοποιεί «Προγράμματα Ενίσχυσης της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», συνολικού ποσού 108,5εκ. €. Το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων που πιστοποιούνται από τις εγκρίσεις των αποφάσεων ένταξης για τη δράση της «Διαρθρωτικής Προσαρμογής Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης» ανέρχεται στα 93,1εκ. ευρώ, συνεπώς, η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων από τη Διοίκηση στη φάση των εγκρίσεων υπολογίζεται στο 86% για τη δράση αυτή. Οι δαπάνες για το πρόγραμμα ανέρχονται στα 46 περίπου εκ. ευρώ και αποτελούν το 42,5% της εκχώρησης.

Για προγράμματα απασχόλησης με ωφελούμενους ανέργους, έχουν εκχωρηθεί στον Οργανισμό 780 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 87,4 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Οι δαπάνες για τα δύο αυτά Επιχειρησιακά Προγράμματα ανέρχονται συνολικά στα 432 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα:

α) οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί βάσει των δράσεων που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ανέρχονται στα 633,5 εκατ. ευρώ ήτοι στο 81% επί της εκχώρησης. Οι δαπάνες ανέρχονται στα 384 εκατ. ευρώ ήτοι στο 61,6% επί των νομικών δεσμεύσεων και στο 49% επί της εκχώρησης αντίστοιχα.

β) οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί βάσει της δράσης που έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» ανέρχεται στα 87,1 εκατ. ευρώ ήτοι στο 99,62% επί της εκχώρησης. Οι δαπάνες ανέρχονται στα 48 εκατ. ευρώ ήτοι στο 55,1% επί των νομικών δεσμεύσεων και στο 54,9% επί της εκχώρησης αντίστοιχα.

Τα συμπεράσματα που συνάγονται από τα ίδια τα στοιχεία, με ημερομηνία λήψης έως σήμερα είναι τα εξής:

α) ενώ οι δαπάνες του ΟΑΕΔ στους Άξονες 2 και 3 του ΕΠΑΝΑΔ ανέρχονται στο 42,5% και 49% αντίστοιχα, οι δαπάνες συνολικά του ΕΠΑΝΑΔ ανέρχονται σε ποσοστό 43,48%.

β) δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία για τις προαναφερόμενες δράσεις είναι η 31/12/2015, υπάρχει χρονικό περιθώριο για την 100% κάλυψη των πόρων στην περίπτωση του ΕΠΑΝΑΔ, που ήδη έχει σημειώσει ποσοστό απορροφητικότητας 81% (λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές δεσμεύσεις επί των εκχωρήσεων).

γ) υπενθυμίζεται ότι η απορροφητικότητα αυτή επετεύχθη εντός της τελευταίας τριετίας, αφού την 31/12/2009 η απορροφητικότητα πόρων ΕΣΠΑ από τον ΟΑΕΔ ήταν απολύτως μηδενική.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναλυτικά στοιχεία αποδεικνύεται ότι ο ΟΑΕΔ όχι μόνο αξιοποιεί τους κοινοτικούς πόρους, αλλά με τα ποσοστά απορροφητικότητας που παρουσιάζει, επιδρά θετικά στις επιδόσεις απορροφητικότητας της χώρας ως προς το σύνολο των παραπάνω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και κατ’ επέκταση στο σύνολο της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ.

Ως εκ τούτου, φαντάζουν τουλάχιστον ανεδαφικά τα δημοσιεύματα που επιθυμούν τον ΟΑΕΔ ουραγό στην αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων.