Από 1η Φεβρουαρίου ισχύει το νέο τιμολόγιο χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ.

assets_LARGE_t_420_87719_type12128Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ, τα μέρη που συμβάλλονται με το ΕΣΦΑ σε υφιστάμενες Συμβάσεις Μεταφοράς και Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), μπορούν να μεταβάλλουν τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης και Παραλαβής σε Σημεία Εισόδου και Εξόδου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, την οποία έχουν δεσμεύσει με τις υφιστάμενες συμβάσεις τους, εντός είκοσι (20) ημερών από τη θέση σε ισχύ του Νέου Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στα ήδη συμβεβλημένα με το Διαχειριστή μέρη να επικαιροποιήσουν και αναπροσαρμόσουν τις δυναμικότητες που έχουν δεσμεύσει στις υφιστάμενες συμβάσεις τους για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, ένεκα των ρυθμίσεων του Κανονισμού Τιμολόγησης και του Νέου Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου, η ίση μεταχείριση των συμβαλλομένων και η τήρηση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά αυτή.

Πηγή: energypress.gr