Αλλάζει άρδην το φορολογικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις από την 1/1/2012 με την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την υιοθέτηση του point system στις παραβάσεις που εντοπίζει η εφορία.

Το νέο ποινολόγιο θα περιλαμβάνει κίνητρα συμμόρφωσης για τους παραβάτες. Οι παραβάτες που θα παραμένουν συνεπείς τόσο κατά το έτος επιβολής του προστίμου όσο και κατά τα δύο επόμενα,

θα δικαιούνται επιστροφή ποσού το οποίο θα αντιστοιχεί στο 30% του αρχικού προστίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η επαναφορά παλαιότερης διάταξης που προέβλεπε πρόστιμο στους καταναλωτές που δεν ζητούν αποδείξεις. Το πρόστιμο αυτό πιθανόν να οριστεί στα 100 ευρώ.

Μέχρι το τέλος του τρέχoντoς μήνα ή το αργότερο τον Ιανουάριο αναμένεται να κατατεθούν οι νέες διατάξεις στη Βουλή οι οποίες θα καταργούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και τη θέση του θα πάρει το νέο ελαστικότερο ποινολόγιο.

Πλέον σε όσες επιχειρήσεις εντοπίζονται φορολογικές παραβάσεις θα τιμωρούνται με προσαύξηση του τζίρου ή των φορολογικών κερδών, ανάλογα με το είδος της παράβασης που θα βρίσκουν οι ελεγκτές.

Βασικές διατάξεις

Ωστόσο, το θετικό για τις επιχειρήσεις είναι ότι από το 2012 οι ελεγκτές δεν θα έχουν τη δυνατότητα να απορρίπτουν τα βιβλία της επιχείρησης. H «Κ» παρουσιάζει σήμερα τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου όπως αυτές έχουν σχηματιστεί από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών:

1. Στις επιχειρήσεις στις οποίες εντοπίζονται παραβάσεις θα προσαυξάνονται τα ακαθάριστα έσοδα. Ειδικότερα το ύψος της προσαύξησης θα εξαρτάται:

– Από την αξία της συναλλαγής την οποία αφορά η παράβαση.

– Από συντελεστή ο οποίος θα προσαυξάνει την αξία της αποκρυβείσας συναλλαγής. Προφανώς όσο μεγαλύτερη είναι η συγκεκριμένη φορολογική παράβαση τόσο υψηλότερος θα είναι και ο συντελεστής προσαύξησης.

– Θα δημιουργηθεί και ένας ακόμα συντελεστής που θα εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που εντοπίζονται να επαναλαμβάνουν τις ίδιες ή άλλες παραβάσεις. Οι παραβάσεις δεν θα υπολογίζονται μόνο στα έσοδα των επιχειρήσεων αλλά και στα έξοδα της επιχείρησης.

2. Τα πρόστιμα δεν θα υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ για τις περιπτώσεις χρήσης πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων στοιχείων και τις 100.000 ευρώ για τις λοιπές περιπτώσεις προστίμων. Σε περίπτωση υποτροπής, τα όρια προσαυξάνονται κατά 50%.

3. Στις επιχειρήσεις που εντοπίζονται για πρώτη φορά παραβάσεις δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα. Ωστόσο, σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα προσαυξάνεται με βάση συγκεκριμένους συντελεστές. Τα ποσά που λαμβάνονται υπόψη ως βάσεις υπολογισμού (ΒΑΣ. ΥΠ.) των προστίμων για ορισμένες παραβάσεις του Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) θα κλιμακώνονται ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που υποχρεούται να τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο, ως εξής:

α) 300 ευρώ για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων.

β) 900 ευρώ για υπόχρεους σε τήρηση «απλογραφικών βιβλίων» (βιβλίων β΄ κατηγορίας του ισχύοντος ΚΒΣ).

γ) 1.200 ευρώ για υπόχρεους σε τήρηση «διπλογραφικών βιβλίων» (γ΄ κατηγορίας του ισχύοντος ΚΒΣ). Ως βάση υπολογισμού για ορισμένες άλλες παραβάσεις θα εξακολουθεί να ορίζεται το ύψος της συναλλαγής για την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.

4. Με βάση το νέο ποινολόγιο οι ελεγκτές δεν θα επιβάλλουν πρόστιμα στις περιπτώσεις που:

α) Διαπιστώνεται για πρώτη φορά οποιαδήποτε παράβαση ανεξάρτητα από το είδος και το πλήθος αυτών.

β) Εχουν εκδοθεί αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων, εφόσον στις ως άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της ΔΟΥ η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

γ) Δεν έχουν εκδοθεί από τον υπόχρεο δελτία αποστολής για τις περιπτώσεις: παράδοσης επιστρεφόμενων αγαθών αξίας μέχρι και 5.000 ευρώ ή παράδοσης αγαθών προς επισκευή, συντήρηση ή άλλη αιτία που δεν συνεπάγεται απόκτηση εσόδων για τον υπόχρεο, εφόσον για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από τον παραλήπτη των αγαθών δελτία αποστολής κατά τις διατάξεις των ΚΑΣ και αποδεικνύεται με αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του σχετικού δελτίου αποστολής.

δ) Εχουν εκδοθεί δελτία αποστολής με γενική (ελλιπή) περιγραφή των ειδών εφόσον σκοπός της διακίνησης είναι ο δειγματισμός άνευ παραδόσεως των ειδών και δεν τηρείται βιβλίο αποθήκης.

ε) Διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες περιπτώσεις και αποτελούν τυπικές παραβάσεις, οι οποίες δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν τα ακαθάριστα έσοδα ή τα έξοδα, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη.

5. Το νέο ποινολόγιο προβλέπει σημαντική μείωση των προστίμων για πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Η διάταξη αυτή πιθανόν να δημιουργήσει εντάσεις στο Κοινοβούλιο, όπως και σε αντίστοιχες παλαιότερες περιπτώσεις που είχε επιχειρηθεί η μείωση των προστίμων για τους εκδότες και λήπτες τιμολογίων ή ένταξη τους στην περαίωση.

6. Η καταβολή των προστίμων θα γίνεται σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ. Κατά την εμπρόθεσμη καταβολή των προστίμων, εφάπαξ ή σε δόσεις παρέχεται έκπτωση 60% για την εφάπαξ καταβολή.

Όσοι καταβάλλουν το σύνολο των προστίμων εφάπαξ θα έχουν επιστροφή του 30% του αρχικού προστίμου υπό την προϋπόθεση κατά τη διαχειριστική περίοδο επιβολής του προστίμου και των δύο επόμενων αυτής, δεν θα υποπέσει σε άλλη παράβαση.

Πηγή: skai.gr