Ένα δικαστικό επιμελητή θα βρουν στο κατώφλι τους οι φορολογούμενοι που πρέπει να καταβάλουν φόρους, τέλη και εισφορές που υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Όπως προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, η εφορία θα ενημερώνει τους φορολογούμενους με δικαστικό επιμελητή.

Η απόφαση αφορά οφειλές από φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φόρο ακίνητης περιουσίας, τέλη χαρτοσήμου, παρακρατούμενους η επιρριπτόμενους φόρους, φόρο υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς.

Αυτό σημαίνει, όπως σημειώνεται στην απόφαση, ότι στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί την διαδικασία διοικητικής επίλυσης και ασκήσει προσφυγή η σχετική οφειλή βεβαιώνεται σε διάστημα 2 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας συμβιβασμού.

Πηγή: skai.gr