Παράνομα έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας πέντε σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούσαν την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Κατόπιν αυτού μπλοκάρεται η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων 17 τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.

Πρώτον, οι δικαστές επισημαίνουν ότι ως προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος ενός πτυχιούχου των Τ.Ε.Ι. είναι η εγγραφή του ως “μέλους του διευρυμένου Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος” και η χορήγηση της σχετικής άδειας από αυτό.

Όμως, από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα κ.λπ.) δεν προβλέπεται πουθενά η σύσταση του “διευρυμένου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος”, απλώς η δημιουργία, η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του επίμαχου Επιμελητηρίου, “προς το παρόν μελετώνται και σχεδιάζονται”, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.

Κατόπιν αυτών το Συμβούλιο της Επικρατείας υπογραμμίζει ότι μη νομίμως, ανατίθεται η χορήγηση της αδείας άσκησης επαγγέλματος “στο διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος”, ήτοι σε φορέα ο οποίος δεν προβλέπεται από το ισχύον δίκαιο”.

Δεύτερον, οι δικαστές τονίζουν ότι τα πέντε διατάγματα πρέπει να καθορίζουν, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, τις προϋποθέσεις χορηγήσεως της σχετικής αδείας.

Όμως, τα σχέδια διαταγμάτων, συνεχίζουν οι γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ δεν καθορίζουν με σαφήνεια και κατά τρόπο συγκεκριμένο τις προϋποθέσεις αυτές, αλλά “αναφέρουν απλώς ότι η οριοθέτηση του πεδίου ασκήσεως της επαγγελματικής δραστηριότητας των πτυχιούχων και η εξέλιξή τους γίνεται με βάση τρία “επίπεδα επιστημονικής, τεχνικής και επαγγελματικής ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες” και αναθέτουν τον προσδιορισμό των επιπέδων αυτών “στο διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος”, ήτοι σε άλλο φορέα, και μάλιστα μέλλοντα να συσταθεί”.

Έτσι και για το δεύτερο αυτό λόγο τα διατάγματα δεν είναι νόμιμα.

Τρίτον, είναι παράνομα τα διατάγματα, καθώς όπως προκύπτει το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) και το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) κατά την κοινή συνεδρίασή τους που είχαν τον Ιούλιο του 2010 γνωμοδότησαν για τα πέντε αυτά σχέδια διαταγμάτων που κατατέθηκαν στο ΣτΕ για επεξεργασία μόνο επί των κοινών ρυθμίσεών τους και επί του συνόλου των ρυθμίσεων ορισμένων άλλων διαταγμάτων τα οποία όμως δεν στάλθηκαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο για επεξεργασία.

Εφόσον όμως το ΣΑΠΕ και το ΣΑΤΕ κατά την επίμαχη κοινή συνεδρίασή τους δεν γνωμοδότησαν επί του συνόλου των πέντε αυτών διαταγμάτων όπως προβλέπει η νομοθεσία, για το λόγο αυτό κρίθηκαν παράνομα από το ΣτΕ.

Τέταρτον, οι δικαστές σημειώνουν ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν. 3794/2009) οι προϋποθέσεις ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., απαιτείται “να προσδιορίζεται, κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, το είδος των επαγγελματικών πράξεων, τις οποίες οι πτυχιούχοι δικαιούνται να ασκήσουν”.

Επίσης, από τα διατάγματα που θα καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Τ.Ε.Ι. πρέπει να προκύπτει ότι “τα κριτήρια, με βάση τα οποία γίνεται ο καθορισμός της επαγγελματικής δραστηριότητας των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., αντιστοιχούν προς τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, τις οποίες έχουν πράγματι αποκτήσει και οι οποίες καθιστούν τους πτυχιούχους ικανούς να ασκήσουν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα”.

Με τα πέντε επίμαχα διατάγματα, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας των πτυχιούχων συγκεκριμένων, “ρητώς κατονομαζόμενων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και από τους πτυχιούχους “των ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων””. Και συνεχίζουν οι δικαστές: “Η αναφορά, όμως, σε πτυχιούχους “ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων” προς τα ρητώς κατονομαζόμενα, χωρίς επακριβή προσδιορισμό των άλλων Τμημάτων, τα οποία, άλλωστε, είναι ήδη υφιστάμενα και συνεπώς γνωστά στη Διοίκηση, δεν είναι νόμιμη, διότι με την αόριστη αυτή αναφορά δεν μπορεί να διαγνωσθεί και να αξιολογηθεί εάν η επιτρεπόμενη στους πτυχιούχους των Τμημάτων αυτών επαγγελματική δραστηριότητα στοιχεί προς τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τους, όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο των σπουδών τους”.

Τα διατάγματα αφορούν την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των εξής Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.: 1) Πολιτικών Δομικών Έργων, 2) Πολιτικών Έργων Υποδομής, 3) Τοπογραφίας, 4) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, 5) Κλωστοϋφαντουργίας, 6) Οχημάτων, 7) Τεχνολογίας Αεροσκαφών, 8) Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, 9) Ηλεκτρολογίας, 10) Μηχανολογίας, 11) Ενεργειακής Τεχνολογίας, 12) Αυτοματισμού, 13) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 14) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, 15) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 16) Οικολογίας και Περιβάλλοντος, 17) Μηχανικών Ναυπηγικής.

Πηγή: skai.gr