«Ασπίδα» απέναντι στις κακοτοπιές και την παραπλανητική διαφήμιση παρέχει η ελληνική και κοινοτική νομοθεσία στους καταναλωτές που…

επιλέγουν πακέτα οργανωμένων ταξιδιών.

Παράλληλα, εξαιρετικά χρήσιμες μπορεί να φανούν στους ταξιδιώτες οι καλύψεις -άγνωστες στους περισσότερους- τις οποίες παρέχουν ορισμένες πιστωτικές κάρτες, αλλά και ασφαλιστικές εταιρείες.

Τα παραπάνω επισημαίνει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που, εν όψει διακοπών, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες προς ναυτιλλομένους.

Με βάση την ανακοίνωση του ΚΕ.Π.ΚΑ., το ΑΠΕ-ΜΠΕ σταχυολόγησε μια σειρά από πληροφορίες που απαντούν σε βασικά ερωτήματα του καταναλωτή.

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν από την υπογραφή σύμβασης με πρακτορείο;

-Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο διοργανωτής/πωλητής του οργανωμένου ταξιδιού υποχρεούται, βάσει νομοθεσίας, να κοινοποιεί στον καταναλωτή την περιγραφή του προσφερόμενου προϊόντος και την τιμή του, χωρίς απατηλές ενδείξεις.

-Πριν υπογράψει για το ταξίδι του, ο καταναλωτής πρέπει να έχει στη διάθεσή του, γραπτώς ή με άλλη μορφή, γενικές πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες όρους για: διαβατήρια, θεωρήσεις (visas) και τον απαιτούμενο για την έκδοσή τους χρόνο και τυχόν υγειονομικές διατυπώσεις. Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή, εγκαίρως, πληροφορίες σχετικά με: ωράρια, ενδιάμεσες στάσεις, ανταποκρίσεις, θέση ταξιδιώτη, όνομα-διεύθυνση-αριθμός τηλεφώνου του τοπικού αντιπροσώπου του διοργανωτή (ελλείψει δε αυτού, τα στοιχεία των τοπικών φορέων, που μπορούν να βοηθήσουν, σε περίπτωση δυσχερειών).

-Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τους όρους ασφάλισης του ταξιδιού.

Τι πρέπει να αναφέρει η σύμβαση που θα υπογράψω;

Η σύμβαση που θα υπογράψει ο καταναλωτής με τον διοργανωτή/πωλητή πρέπει να αναφέρει: α) τον προορισμό του ταξιδιού, β) τα μέσα μεταφοράς, γ) πληροφορίες για τα καταλύματα, δ) αν απαιτείται ελάχιστος αριθμός ατόμων, για την πραγματοποίηση του ταξιδιού και σ’ αυτήν την περίπτωση την προθεσμία για την ειδοποίηση του καταναλωτή, αν υπάρχει ματαίωση του ταξιδιού, ε) το δρομολόγιο, στ) τις επισκέψεις, εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή, ζ) τα στοιχεία του διοργανωτή/πωλητή και της ασφάλισης, η) την τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, κάθε ενδεχόμενη αναθεώρησή της και τα τέλη και φόρους, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συνολική τιμή, θ) το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομέρειες πληρωμής, ι) τις ιδιαίτερες επιθυμίες, που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στο διοργανωτή, κατά την κράτηση και ια) τις προθεσμίες, εντός των οποίων ο καταναλωτής πρέπει να διαμαρτυρηθεί για μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης.

Η γραπτή σύμβαση είναι αποδεικτικό στοιχείο για τον έλεγχο των συμβατικών υποχρεώσεων του πράκτορα. Γι’ αυτό και ο καταναλωτής πρέπει ν’ απαιτεί αντίγραφο της σύμβασης.

Πόσες μέρες πριν μπορεί το πρακτορείο να αλλάξει την τιμή του πακέτου που έκλεισα;

Οι καθοριζόμενες στη σύμβαση τιμές δεν μπορούν να μεταβληθούν εις βάρος του καταναλωτή, εκτός εάν επέλθουν μεταβολές σχετικές με: κόστος μεταφοράς, τέλη και φόρους, τιμές συναλλάγματος.

Ακόμη, όμως, και αν συντρέχουν αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις, η συμβατική τιμή δεν μπορεί να μεταβληθεί στο χρονικό διάστημα των 20 ημερών, πριν από την αναχώρηση.

Τι γίνεται αν για κάποιο λόγο δεν μπορώ τελικά να συμμετάσχω στο οργανωμένο ταξίδι;

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν μπορεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του πέντε εργάσιμες ημέρες, πριν από την αναχώρηση, σε άλλο πρόσωπο.

Τι γίνεται αν ο διοργανωτής του ταξιδιού αλλάξει τους όρους ή το ματαιώσει;

Εάν, πριν από την αναχώρηση, ο διοργανωτής υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε σημαντικό βαθμό, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της σύμβασης (π.χ. τιμή), πρέπει να το γνωστοποιήσει το ταχύτερο.

Ο καταναλωτής έχει τότε τις εξής δυνατότητες: α) να καταγγείλει τη σύμβαση άνευ κυρώσεων, β) να αποδεχθεί τροποποίησή της.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής καταγγείλει τη σύμβαση, αλλά και εάν, για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υποψήφιου ταξιδιώτη, ο διοργανωτής ματαιώσει το ταξίδι, ο πελάτης δικαιούται: α) να απαιτήσει άλλο οργανωμένο ταξίδι ίδιας/ανώτερης ποιότητας, β) να ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.

Ουσιώδης όρος της σύμβασης είναι η παροχή εγγύησης στον καταναλωτή, για την καλή εκτέλεσή της και την άμεση επιστροφή των καταβληθέντων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζεται, με τη μορφή της υποχρεωτικής ασφάλισης των αντίστοιχων κινδύνων. Δυστυχώς, όμως, η ασφάλιση αυτή δεν καλύπτει τους καταναλωτές, σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή κλοπής των προσωπικών τους ειδών.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική μου κάρτα σε περίπτωση κλοπής ή ατυχήματος;

Πριν από την αναχώρησή τους, οι καταναλωτές καλό είναι να ενημερώνονται για τις δυνατότητες που προσφέρει η πιστωτική τους κάρτα. Κι αυτό επειδή, όπως επισημαίνει το ΚΕ.Π.ΚΑ., πολλές κάρτες παρέχουν στους κατόχους τους χρήσιμες καλύψεις, με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα μετάβασης ή διαμονής έχουν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με το ΚΕ.Π.ΚΑ., η τράπεζα αποζημιώνει, για προσωπικό ατύχημα του καταναλωτή, κατά τη διάρκεια των διακοπών, αντικαθιστά τα αντικείμενα, που αγοράσαμε με την πιστωτική κάρτα, αν αυτά απολεσθούν, καλύπτει τα έξοδα, στα οποία, τυχόν, θα υποβληθεί το άτομο, εξαιτίας μιας καθυστερημένης πτήσης.

Παράλληλα, σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής των αποσκευών μας, μας καλύπτει τα έξοδα, για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Μπορώ να έχω κάποια τουριστική βοήθεια μέσω ασφαλιστικής εταιρείας;

Μία άλλη δυνατότητα που παρέχουν ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες είναι -σύμφωνα με το ΚΕ.Π.ΚΑ.- η τουριστική βοήθεια. Σε περίπτωση ατυχήματος, παρέχεται μεταφορά από τον τόπο του ατυχήματος στην οικία του ασφαλισμένου, με ταυτόχρονη παραλαβή αποσκευών και προσωπικών ειδών, γίνεται επί τόπου επισκευή του οχήματός, αν αυτό είναι δυνατό, ενώ παρέχεται φύλαξη του αυτοκινήτου

Πηγή: tromaktiko.gr