Οριακά κερδοφόρος, χάρη σε συγκυριακά έσοδα ορισμένων επιχειρήσεων, ήταν το 2010 η ελληνική χαρτοβιομηχανία, η οποία κατά το τρέχον έτος παρουσιάζει επιταχυνόμενη μείωση του όγκου της παραγωγής της.

Τον χρόνο που πέρασε κατεγράφη σημαντική επιδείνωση της λειτουργικής αποδοτικότητας των εταιρειών του κλάδου, παρ’ όλο που οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν, λόγω της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών. Ο όγκος της παραγωγής τους μειώθηκε κατά 4,6%.

Αυτές που παρουσιάζουν βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων δεν ξεπερνούν το 33,3%, ενώ οι ζημιογόνες ανέρχονται στο 47,4% του συνολικού αριθμού. Τα καθαρά κέρδη των κερδοφόρων περιορίστηκαν σε 16,5 εκατ. ευρώ και οι ζημιές των ζημιογόνων ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών 57 επιχειρήσεων με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ και συνολικές πωλήσεις 875,1 εκατ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους ως την 1η Ιουλίου 2011.

O κλάδος στο σύνολό του, λαμβανομένων υπόψη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, εκ των οποίων κερδοφόρες ήταν 30 (52,6% του συνόλου) και ζημιογόνες 27 (47,4%), παρουσιάζει καθαρά κέρδη ύψους 0,7 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το 2009. Στο επίπεδο των κερδών προ φόρων κατεγράφη βελτίωση της τάξεως του 7%.

 

Αναλυτικότερα:

* 24 επιχειρήσεις (42,1% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2009, παρέμειναν και κατά το 2010 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας όμως καθαρά κέρδη ύψους 9,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,8 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 3,9 εκατ. ευρώ.

* 15 επιχειρήσεις (26,3%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2009 με καθαρά κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2010 καθαρές ζημιές ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 9,8 εκατ. ευρώ.

* 12 επιχειρήσεις (21,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2009, παρέμειναν και κατά το 2010 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας καθαρές ζημιές 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 8,2 εκατ. ευρώ το 2009, αυξημένες έτσι κατά 2,1 εκατ. ευρώ.

* Εξι επιχειρήσεις (10,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2009 με καθαρές ζημιές 8,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2010 καθαρά κέρδη της τάξης των 6,5 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 15,4 εκατ. ευρώ.

Οι 30 κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 542,4 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 62% των συνολικών των 57 επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ αυτές των 27 ζημιογόνων ήταν ύψους 332,7 εκατ. ευρώ (38%).

Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5%. Σε απόλυτο μέγεθος η άνοδος των πωλήσεων των 57 επιχειρήσεων ανέρχεται σε 41,6 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων ήταν 36 (61,1%) έναντι 21 (36,8%) που είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.

Η ποσοστιαία άνοδος του κόστους παραγωγής ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των πωλήσεων, με αποτέλεσμα το μεικτό περιθώριο να συμπιεστεί κατά 3,3 εκατοστιαίες μονάδες (από το 24% στο 20,7%) και τα μεικτά κέρδη να μειωθούν κατά 19 εκατ. ευρώ (-10%), στο επίπεδο των 181 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν αύξηση των μεικτών κερδών ήταν 23 (40,4%).

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο επίπεδο των 64,9 εκατ. ευρώ, από 83,7 εκατ. ευρώ το 2009 (-22%). Ετσι, το περιθώριο EBITDA υποχώρησε από το 10% το 2009 στο 7,4% το 2010. Επίσης, τα συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν στο επίπεδο των 24,3 εκατ. ευρώ, από 43,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-19,6 εκατ. ευρώ), με ποσοστιαία πτώση 45% και συμπίεση του περιθωρίου EBIT στο 2,8%, από 5,3% το 2009. Μόνο 17 επιχειρήσεις (29,8% του συνόλου) βελτίωσαν τα λειτουργικά κέρδη τους.

Η μεγάλη μείωση του συντελεστή λειτουργικού κέρδους συνοδεύτηκε, ωστόσο, από υψηλά συγκυριακά έσοδα, κυρίως λόγω εκποίησης παγίων εκ μέρους τριών επιχειρήσεων, γεγονός που επέτρεψε την καταγραφή κερδών προ φόρων ύψους 12,3 εκατ. ευρώ το 2010 έναντι αντίστοιχων κερδών 11,5 εκατ. ευρώ το 2009 (+7%) και καθαρών κερδών 0,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το 2009 (-38%), μετά την πρόβλεψη για φόρους. Βελτίωση των καθαρών κερδών παρουσιάζουν μόνο οι 19 από τις 57 εταιρείες (33,3% του συνόλου).

Η μέση αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου σε καθαρά κέρδη ανήλθε σε μόλις 0,2%, ενώ η αποδοτικότητα του ενεργητικού σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,6%, από 7,5% το 2009. Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, παρουσιάζουν 19 επιχειρήσεις (33,3%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 38 (66,7%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν – σημειωτέον ότι δύο σημαντικές, επί σειρά ετών ζημιογόνες εταιρείες του κλάδου δεν γνωστοποίησαν οικονομικά αποτελέσματα για το 2010.

Τα ίδια κεφάλαια παρουσίασαν οριακή μείωση (κατά 1,3 εκατ. ευρώ), ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 5,8% (+41,6 εκατ. ευρώ). Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι 27 από τις 57 επιχειρήσεις (47,4%). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε από το 63,6% στο 64,9%, με αντίστοιχη πτώση των ιδίων από το 37,4% στο 35,1%. Μόνο 21 εταιρείες, δηλαδή το 36,8% του συνόλου, βελτίωσαν τη χρηματοοικονομική τους διάρθρωση.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την κατά 7,3%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μείωση του όγκου παραγωγής προϊόντων χάρτου στη χώρα μας το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, πιστοποιούν ότι ο κλάδος αναγκάζεται να απορροφήσει σημαντικό μέρος του υψηλού κόστους των πρώτων υλών και αντιμετωπίζει με δυσκολία την αυξανόμενη, κατά τα φαινόμενα, εισαγωγική διείσδυση.