Το πρωί της Τετάρτης 31 Ιανουαρίου 2024, ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας για την γιορτή των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, προστατών του Ιατρικού και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ημαθίας.

Στο τέλος τελέστηκε μνημόσυνο για τα αποβιώσαντα μέλη των συλλόγων και αρτοκλασία για όσους διακονούν στον τομέα της υγείας, ενώ η κ. Ελένη Μπάμπαλου, Ιατρός Αιματολόγος Επιμελήτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας μίλησε με θέμα: «Η πανανθρώπινη αξία της προσφοράς στον συνάνθρωπο μέσα από την εθελοντική αιμοδοσία».

Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων κηρύττοντας τον θείο λόγο ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Φωστῆρες ἐκλάμπουσι δύο, τάς τῶν θαυμάτων λαμπηδόνας, κρή­νης ἐκ μιᾶς φωτοφόρου, τοῖς ἀσθε­νοῦσιν ἀπαρυόμενοι».

Χθές ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μας ἑόρτασε «τούς τρεῖς μεγίστους φω­στῆ­ρες τῆς τρισηλίου Θεότητος», τούς τρεῖς Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι μέ τόν λόγο καί τό ἔργο τους ἀκτινο­βολοῦσαν τό φῶς τῆς γνώσεως καί τῆς χά­ριτος τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο ἐνοι­κοῦσε στήν ψυχή καί τήν ὕπαρ­ξή τους, καί καθοδηγοῦσαν τούς ἀνθρώπους.

Καί σήμερα ἑορτάζει «φωστῆρες … δύο», οἱ ὁποῖοι ἐκλάμπουν «τάς τῶν θαυμάτων λαμπηδόνας, κρή­νης ἐκ μιᾶς φωτοφόρου … ἀρυ­ό­μενοι». Ἑορτάζει καί τιμᾶ τούς δύο θαυματουργούς ἁγίους Ἀναργύ­ρους Κῦρο καί Ἰωάννη, οἱ ὁποῖοι ὡς φωστῆρες καί αὐτοί τῆς τρι­ση­λίου Θεότητος φωτίζουν μέ τή χά­ρη τῶν θαυμάτων τούς ἀνθρώ­πους. Γιατί τό φῶς τοῦ Θεοῦ δέν παύει ποτέ νά καταυγάζει καί νά εὐεργετεῖ τόν κόσμο, ἀλλά βρίσκει πάντοτε τά πρόσωπα ἐκεῖνα διά τῶν ὁποίων δρᾶ εὐεργετικά καί νά καθοδηγεῖ τούς ἀνθρώπους.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ σήμερα τούς δύο αὐτούς ἁγίους Ἀναργύρους, οἱ ὁποῖοι ἐπι­τέλεσαν καί ἐπιτε­λοῦν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἀνα­ρί­θμητες θεραπεῖες καί ἰά­σεις ἀνα­κου­φί­ζο­ντας τούς ἀνθρώπους ἀπό τίς σωματικές ἀ­σθέ­νει­ες καί ἀπαλ­λάσ­σον­τάς τους ἀπό τούς πό­­νους.

Τούς τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας, ὅπως καί ὅλοι ἐμεῖς πού προσήλθαμε σή­μερα στόν ἱερό ναό τῶν ἁγίων Ἀναργύρων, ὄχι γιατί ἐπιθυμεῖ νά ὑποβαθμίσει ἤ νά κα­­ταρ­γήσει τούς ἰα­τρούς. Γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά ὅλους μας ἰσχύει πάντοτε ἡ ἐντολή τοῦ Θε­οῦ: «τίμα ἰατρόν … καί γάρ αὐτόν ἔκτισεν Κύριος».

Τιμᾶ ὅμως καί προβάλ­λει ἡ Ἐκ­κλησία μας καί τούς ἁγίους Ἀναρ­γύ­ρους γιά νά ἀνα­δεί­ξει τή σημασία τῆς χά­ρι­­τος καί τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἀσθένειες πού τα­λαι­πωροῦν τούς ἀν­θρώ­πους εἶναι ἀποτέ­λε­σμα τῆς ἀδυναμίας τῆς χοϊ­κῆς μας φύ­σε­ως, ἡ φθο­ρά τῆς ὁποίας εἶναι φυ­σική καί ἐπιτεί­νεται πολλές φο­ρές ἀπό τίς λανθασμένες καί ἐφά­μαρ­τες ἐπιλογές μας. Τό γεγο­νός αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ὅλο καί πε­ρισ­σότε­ρο καί ἀπό τίς ἰατρικές με­λέτες, οἱ ὁ­ποῖες ἀποδεικνύουν πό­σο ἡ ἀπο­μάκρυνσή μας ἀπό μία ἰσορ­ρο­πη­μένη διατροφή, σάν αὐτή πού συ­στήνει ἡ Ἐκκλη­σία μέ τίς νη­στεῖ­ες της, ἤ ἡ ἠθελημένη ἀδια­φο­ρία μας γιά τό φυσικό πε­ρι­βάλ­λον καί τήν προ­­­στα­σία του, ἐπι­δροῦν βλα­πτικά στήν ἀν­θρώ­πι­­νη ὑγεία καί γί­νο­νται αἰτίες σοβα­ρῶν καί ἀνι­ά­των ἀσθε­νειῶν.

Ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θε­οῦ ὅμως, παραβλέ­πο­ν­τας καί συγχωρώντας τήν ἀνθρώπινη ἀδυ­να­μία, ἐπεμ­βαί­­­νει πρός θε­­­ρα­πεία τῶν ἀσθενει­ῶν μας. Παρεμ­βαίνει διά τῆς θείας χάριτος ἡ ὁ­ποία ἐκφράζεται καί διά τῶν θαυ­μά­των καί διά τῶν ἰα­τρῶν.

Ἡ προσέγγιση αὐτή μπορεῖ νά ξε­νίζει κά­ποι­­­ους, διότι συγκρίνε­ται μιά ἐπιστήμη, πού στηρίζεται στίς μελέτες καί τά πειράματα, μέ μία μεταφυσική δύνα­μη, ὅπως αὐ­τή τοῦ Θε­οῦ, ἀλλά στήν πραγ­μα­­­τικό­τητα καί ἡ ἐπιστήμη ἀπο­τε­λεῖ μία ἔκφανση τῆς χά­ριτος τοῦ Θεοῦ.

Μέ τή χάρη καί τόν φω­­τισμό τοῦ Θεοῦ οἱ ἄνθρωποι ἀποκρυ­πτο­γρά­φησαν τά μυ­στι­κά τοῦ ἀνθρωπίνου σώ­μα­τος, ὥστε νά μποροῦν νά τό θερα­πεύσουν. Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ δη­μι­­ούργησαν τά μέ­σα τά ὁποῖα εἶναι ἀπα­ραί­τητα γιά τή θε­ρα­­πεία τῶν ποικίλων ἀσθε­νει­ῶν.

Ἔτσι τά θαύματα τῶν ἁγίων δέν καταργοῦν τούς ἰατρούς, οὔτε βε­βαίως οἱ ἰατροί ἀναι­ροῦν τή θεία χάρη, ἀλ­λά καί τά δύο δια­κο­νοῦν καί ἀνακου­φί­ζουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν πόνο τῶν ἀσθενειῶν.

Ἡ ἀντιμετώπιση ὅμως τῆς ἰατρι­κῆς ἐπιστήμης ὡς ἑνός τρόπου μέ τόν ὁποῖο δρᾶ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δείχνει καί τόν τρό­πο μέ τόν ὁποῖο θά πρέπει νά ἐπιτελοῦν καί οἱ ἰα­τροί τό θερα­πευ­­τικό τους ἔργο, μι­μού­μενοι τούς ἁγίους καί μά­λι­στα τούς τιμωμένους ἁγίους Ἀναργύ­ρους.

Καί ἄν κάτι χαρακτη­ρί­­­ζει τούς τι­μω­­­μένους ἁγίους εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο. Ἐ­πεμ­­βαίνουν θαυμα­τουρ­­­­γικά, γιατί ἀγα­ποῦν τόν ἄνθρωπο πού πάσχει. Ἐπεμ­βαί­νουν θαυ­ματουργικά, γιατί ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἀγαπᾶ τό πλάσμα του καί γι᾽ αὐτό θέλει νά τό θεραπεύσει. Ἐπεμ­βαίνουν θαυμα­τουρ­γικά, για­τί γνωρί­ζουν ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι τά ὄργανα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία δέν ἔχουν δικαίωμα νά κρα­τοῦν γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά ὀφεί­λουν νά τήν προσφέρουν στούς ἀνθρώπους. Καί ἐπειδή γνω­ρίζουν ὅτι τό δῶρο τῆς θερα­πείας πού προσ­φέρουν δέν εἶναι δι­­κό τους ἀλ­λά τοῦ Θεοῦ, τό προσ­­φέ­ρουν μέ ἀγάπη.

Τιμώντας, λοιπόν, καί προβάλλο­ντας ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα τούς ἁγίους Ἀναργύρους Κύρο καί Ἰω­άν­νη ὡς πρότυπα, προτρέπει ὅλους μας, ἰδιαιτέρως ὅμως τούς ἰατρούς μας καί τούς ὀδοντιάτρους μας, πού τιμᾶτε τούς ἁγίους ὡς προ­στά­τες σας, νά περιβάλλουν μέ ἀγάπη τούς ἀσθε­νοῦ­ντας καί νά τούς θε­ρα­πεύουν μέ τή συναί­σθη­ση ὅτι ἐπι­τελοῦν ἔρ­­­γο Θεοῦ καί ὄχι ἕνα ὁποιο­δήποτε ἄλλο ἐ­πάγ­­γελ­μα. Σᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας νά προσφέρετε διά τῆς ἐπι­­στήμης σας τή δω­ρεά τῆς θείας χά­ριτος μέ ἀγάπη, διότι, ὅταν ἡ χάρη προσφέρεται μέ ἀγάπη, τότε ὁ ἄν­θρω­πος εὐλογεῖται ἀπό τόν Θεό καί πλουτίζει ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ὄχι μόνο ἔχουμε ὅλοι μας ἀνάγκη, ἀλλά καί ἡ ὁποία μᾶς καθι­στᾶ περισσότερο πλού­σιους ἀπό ὅ,τι ὅλα τά ἀγαθά τοῦ κόσμου.

Αὐτή τή χάρη ταπεινά εὔ­χομαι νά χαρί­σει ὁ Θεός καί σέ σᾶς τούς ἰατρούς καί ὀδοντιάτρους, διά πρεσ­βει­ῶν τῶν ἑορταζο­μέ­νων ἁγί­ων Ἀναργύρων Κύρου καί Ἰωάν­νου, τῶν ἁγίων προστατῶν σας.

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή