Εκδόθηκε προκήρυξη για τη χορήγηση εκατόν εβδομήντα (170) νέων αδειών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας  δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021,  και σαράντα πέντε (45) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου.

Η προκήρυξη χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου έχει αναρτηθεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. ( , στο πρόγραμμα «Διαύγεια»  και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με κωδικούς taxisnet στο Ο.Π.Σ.Α.Α. ,

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 1 Αυγούστου 2023 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023. 

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή