Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στο ομώνυμο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Βέροιας.

Στο τέλος ο Μητροπολίτης τέλεσε την χειροθεσία του ιερόπαιδος Σωτηρίου Μανώλα εις είσοδον εκκλησιαστικής διακονίας.

Κατά τη διάρκεια του Όρθρου και της θείας Λειτουργίας τέθηκαν σε προσκύνηση αποτμήματα ιερών Λειψάνων της Αγίας.

Ο Μητροπολίτης στην ομιλία του τόνισε:

«Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστέ ἐν Χριστῷ Ἰη­σοῦ».

Μία σπουδαία διακήρυξη κάνει σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευ­θυνόμενος πρός τούς χριστιανούς τῆς Γαλατίας. Μιά διακήρυξη πού μπορεῖ νά ἑδράζεται καί νά προέρ­χεται μόνο ἀπό κάποιον πού πι­στεύει στόν Χριστό, μόνο ἀπό κά­ποιον πού ὄχι μόνο κηρύσσει ἀλλά καί ζεῖ πραγματικά τό Εὐαγγέλιό του. Καί μέ τή διακήρυξη αὐτή δίδει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστο­λος μία ὁριστική ἀπάντηση στούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του ἀλλά καί τῆς ἐποχῆς μας. Δίδει μία ἀπάντηση γιά τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἰσότητα. 

Καί τί λέει; «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστέ ἐν Χρι­στῷ Ἰη­σοῦ».

Δέν ὑπάρχει Ἰουδαῖος ἤ Ἕλλη­νας, δέν ὑπάρχει δοῦλος ἤ ἐλεύ­θερος, δέν ὑπάρχει ἄνδρας ἤ γυναί­κα, ὅλοι εἴμαστε ἕνα στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

Ἄς προσέξουμε ὅμως λίγο. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δέν ἐξομοιώνει τούς ἀνθρώπους, δέν καταργεῖ τίς διαφορές πού ἔχουν μεταξύ τους, ἀκυρώνοντας τό προνόμιο πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος, ὁ κάθε ἄνθρωπος, νά ἔχει τή δική του ἰδιοπροσωπία, ὡς πλάσμα τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὡς κατασκεύασμα τῆς τύ­χης ἤ τῆς ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν.

Αὐτό πού διακηρύσσει ὁ ἀπό­στο­λος Παῦλος εἶναι ὅτι ἀνεξάρτητα ἀπό τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ἀνθρώπου, ὅλοι εἴμαστε ἴσοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί μεταξύ μας. Καί ἡ διακήρυξη αὐτή εἶναι ἐπαναστατική, γιατί καμία ἄλλη πίστη, καμία ἄλλη θρησκεία, καμία ἄλλη ἰδεολογία δέν διακηρύσσει τήν ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων, γιατί δέν ἔχει ποῦ νά τήν στηρίξει, γιατί δέν ἔχει πῶς νά τήν δικαιολογήσει.

Γι᾽ αὐτό καί, ἄν ψάξει κανείς στήν πρό Χριστοῦ ἐποχή, θά βρεῖ ἐλάχι­στες γυναῖκες νά διακρίνονται καί νά ἔχουν ἀφήσει τό στίγμα τους στήν ἱστορία. Ἀπέναντι στίς ἐλάχι­στες γυναῖκες τῆς Ἀρχαιότητος θά βρεῖ ὅμως χιλιάδες γυναῖκες χρι­στιανές μάρτυ­ρες, πού παρά τίς ἀπαγορεύσεις καί τίς κοινωνικές συμβάσεις τῆς ἐποχῆς, οἱ ὁποῖες ἤθε­λαν τίς γυναῖκες περιορισμένες στό σπίτι καί ἐξαρτώμενες ἀπό τόν πατέρα ἤ τόν σύζυγό τους, τόλμη­σαν ὄχι μόνο νά ἐμφανισθοῦν δη­μόσια, ὄχι μόνο νά σταθοῦν ἐνώ­πιον δικαστῶν καί ἡγεμόνων, ἀλ­λά καί νά ὁμολογήσουν τήν πίστη τους στόν Χριστό καί νά διεκδική­σουν τό δικαίωμά τους στή ζωή καί στόν θάνατο γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ πού πίστευαν καί ἀγαποῦσαν.

Μία τέτοια γυναίκα, μία μάρτυρα, τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ ἐνορία σας. Τιμᾶ καί πανηγυρίζει τή μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρ­τυ­ρος Βαρβάρας, μιᾶς νεαρῆς γυναί­κας, ἡ ὁποία πρίν ἀπό 17 αἰῶνες εἶχε τό θάρρος, πού ἀντλοῦσε ἀπό τήν πίστη της στόν Χριστό, νά ὁμολογήσει ὅτι ἦταν χριστιανή καί νά ἀντισταθεῖ στίς ἐντολές τοῦ εἰδω­λολάτρη πατέρα της καί στόν νόμο τοῦ αὐτοκράτορα. 

Εἶχε τή δύναμη καί τήν τόλμη νά ὁμολογήσει ὅτι εἶχε ἐπιλέξει γιά Νυμφίο της τόν Χριστό καί δέν θά ἀντάλλασσε τήν ἀγάπη του μέ τί­πο­τε, οὔτε μέ πλούτη, οὔτε μέ δό­ξες καί τιμές, οὔτε μέ αὐτή τήν ἴδια τή ζωή. 

Καί μέ αὐτή τήν παρρησία καί τήν ὁμολογία της κατόρθωσε ἡ ἁγία με­γαλομάρτυς Βαρβάρα ὄχι μόνο νά ἀποδείξει τήν ἀλήθεια τοῦ λό­γου τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὅτι «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ», ἀλλά νά ἀφήσει καί σέ ὅλους μας ἕνα παρά­δειγμα πίστεως καί γενναιότητος, ἕνα παράδειγμα ἀγάπης πρός τόν Χριστό, τό ὁποῖο μᾶς καλεῖ ὅλους ἐμᾶς πού συγκεντρωθήκαμε σήμε­ρα γιά νά τιμήσουμε τή μνήμη της καί νά τήν ἑορτάσουμε μαζί μέ τόν συνεορταζόμενο σήμερα μέγα πα­τέ­ρα καί θεολόγο τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμα­σκη­νό, καί τόν ἅγιο ἱερομάρτυρα Σεραφείμ, ἀρχιεπίσκοπο Φαναρίου, νά τό μιμηθοῦμε.

Διότι, παρότι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ καί ἡ διακήρυξη τοῦ πρωτοκορυ­φαίου ἀποστόλου του, τοῦ ἀποστό­λου Παύλου, ἀκούονται 20 αἰῶνες τώρα, ὁ ἄνθρωπος συνεχίζει νά διεκδικεῖ καί νά ἀγωνίζεται γιά τήν ἰσότητα στόν κόσμο, χωρίς ὅμως νά ἐπιτυγχάνει τό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα, ἴσως μάλιστα ἐπιτυγ­χάνει καί τό ἀντίθετο, ὅπως μπο­ροῦμε νά συμπεράνουμε παρακο­λουθώντας ὅσα συμβαίνουν γύρω μας καί μεταδίδονται ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως καί τά κοι­νωνικά δίκτυα. 

Κάποιοι μάλιστα κατηγοροῦν τόν χριστιανισμό ὅτι ἀστόχησε καί ὅτι ἡ διδασκαλία του δέν ὁδηγεῖ σέ ὅ,τι ὑπόσχεται. Ἡ ἑορταζομένη ὅμως σήμεαρα ἁγία μεγαλομάρτυς Βαρ­βάρα τούς διαψεύδει μέ τό παρά­δειγ­μά της. Τούς διαψεύδει λέγο­ντας πρός ὅλους μας ὅτι δέν εἶναι ἀσθενής ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό δέν ἔχει ἀλλάξει ὁ κόσμος, γι᾽ αὐτό δέν ἔχει ἐπικρατήσει ἡ ἰσότη­τα ἤ ἡ εἰρήνη. Ἀλλά γιά νά ἀλλάξει ὁ κόσμος χρειάζεται καί ἡ δική μας πίστη στόν Χριστό, πίστη ὄχι στά λόγια ἀλλά στά ἔργα, σάν αὐτή πού εἶχε ἡ ἁγία μεγαλομάρτυς Βαρβάρα ἀλλά καί ἡ συγκύπτουσα γυναίκα τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος. Μόνο ἄν ὅλοι πιστεύσουμε πραγ­μα­τικά στόν Χριστό καί ἄν τόν ἀγα­πήσουμε, ὅπως ἡ ἁγία Βαρ­βά­ρα, τότε θά δοῦμε νά πραγμα­τώ­νεται στόν κόσμο μας καί ἡ ἰσότητα καί ἡ εἰρήνη καί ὅλα ὅσα ἐπιθυ­μοῦμε καί ὑπόσχεται ὁ Θεός νά μᾶς χαρίσει. Ἡ πίστη στόν Χριστό εἶναι κάτι πού μᾶς ἀφορᾶ ὅλους. Δέν ἀφορᾶ μόνο τούς ἡλικιωμένους, ὅπως ἰσχυρίζονται κάποιοι. Μᾶς ἀφορᾶ ὅλους, καί τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς ὑψηλά ἱσταμένους καί τούς ἁπλούς ἀνθρώπους.

Ἄς ἀκούσουμε, λοιπόν, τό μήνυμα τῆς ἁγίας μας καί ἄς ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμά της, ἄς τήν μιμηθοῦμε, γιατί ἡ πραγματική τιμή τῶν ἁγίων εἶναι ἡ μίμηση τῆς ζωῆς τους.

 

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και…  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 

επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο

(function(d, s, id){var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0”;fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
//

Πηγή