Με 38 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Τετάρτη 17/2/16 και ώρα 18:00, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :
Έγκριση ή μη α) δημιουργίας Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) στο Δ.Βέροιας και β) ένταξής του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
ΘΕΜΑ 2ο :
Επί ενστάσεως του αναδόχου κατά του 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια»
ΘΕΜΑ 3ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 22/2016 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2016
ΘΕΜΑ 4ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 5/2016 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ., έτους 2016
ΘΕΜΑ 5ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 7/2016 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», επί του ορισμού διαχειριστών κίνησης των τραπεζικών του λογαριασμών
ΘΕΜΑ 6ο :
Έγκριση ή μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» από δημοτικούς πόρους
ΘΕΜΑ 7ο :
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Αγρ.Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος τους υπ’ αριθ. 18α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Βέροιας
ΘΕΜΑ 8ο :
Έγκριση ή μη α) δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ 9ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης για την φωτογράφηση σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ 10ο :
Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης ημερίδας του Δ.Βέροιας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, β) διενέργειας της προμήθειας εδεσμάτων/κερασμάτων και παράθεσης γευμάτων και γ) δαπανών και διάθεσης των σχετικών πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 11ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 703/2015 απόφασης τους Δ.Σ., περί έγκρισης α) διαδικασίας εκπόνησης τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων β) συγκρότησης ομάδας έργου για την σύνταξη και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και γ) ένταξης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου.
ΘΕΜΑ 12ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών έτους 2016 του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
ΘΕΜΑ 13ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑ 14ο :
Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου για το έτος 2016
ΘΕΜΑ 15ο :
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών.
ΘΕΜΑ 16ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 17ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»
ΘΕΜΑ 18ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του (ύστερα από κλήρωση) στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80, για την παραλαβή υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ 19ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ 20ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»
ΘΕΜΑ 21ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ 22ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ 23ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου»
ΘΕΜΑ 24ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά»
ΘΕΜΑ 25ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας»
ΘΕΜΑ 26ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ 27ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων»
ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Επισκευή κλωβών στο ενδιαίτημα (καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά»
ΘΕΜΑ 30ο :
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/11/2015 ως 31/12/2015.
ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Δημήτριο Σιδηρόπουλο
ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού της εταιρίας «ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α.-ΠΡΑΠΑΣ Σ. ΕΠΕ» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Δ.Καραμουσλή από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ 34ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «OLYMPIC Α.Ε. ΕΜΠ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ 35ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ 36ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ 37ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το σωματείο ιδιοκτητών Κ.Υ.Ε., β) παραχώρησης της χρήσης της οδού Ελιάς και γ) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ 38ο :
Επί αιτήματος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.