Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας στις 18-1-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ1ο :Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και Α.Σ. Μέσης, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ2ο :Έγκριση ή μη α) σύναψης συμφωνητικού μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.», και «ΑΣΕΕ  Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ»» ή και μεμονωμένων μελών αυτής ή και μη μελών, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την παρακολούθηση των όρων του συμφωνητικού και της υλοποίησης του αντικειμένου του και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή του συμφωνητικού.
ΘΕΜΑ3ο :Έγκριση ή μη α) συνέχισης της λειτουργίας του προγράμματος «Στελέχωση και λειτουργία του κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας», β) παράτασης των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού.
ΘΕΜΑ4ο :Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CITIESNET».
ΘΕΜΑ5ο :Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2015.
ΘΕΜΑ6ο :Έγκριση ή μη α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 17 αγροτεμαχίου της Δ.Κ.Μακροχωρίου της ακίνητης περιουσίας του Κληροδοτήματος Τσαρούχη, β) καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης
ΘΕΜΑ7ο :Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια τουριστικών εντύπων.
ΘΕΜΑ8ο :Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αρτοποιείου.
ΘΕΜΑ9ο :Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας στεφανιών καταθέσεων και β) δαπάνης δημοσίων σχέσεων (προμήθεια στεφανιών καταθέσεων) και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ10ο :Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ11ο :Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ12ο :Έγκριση ή μη λύσης της εκμίσθωσης χώρου του αγροκτήματος της Τ.Κ. Καστανιάς.
ΘΕΜΑ13ο :Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (μετά από κλήρωση) με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή παραλαβής έργων συντήρησης, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα 10.271,46€ εξαιρουμένου του ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ14ο :Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών του Δ. Βέροιας που δεν έχουν καμία αξία.
ΘΕΜΑ15ο :Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316».
ΘΕΜΑ16ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τουαλετών 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ17ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».
ΘΕΜΑ18ο :Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου»
ΘΕΜΑ19ο :Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/9/2015 ως 31/10/2015.
ΘΕΜΑ20ο :Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Δ.Βαφειάδου.
ΘΕΜΑ21ο :Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια
ΘΕΜΑ22ο :Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «DRIVE Ο.Ε.» από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων.
ΘΕΜΑ23ο :Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της R.Michailova από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ24ο :Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη, β) εξόδων μετάβασης και γ) ψήφιση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ25ο :Επί αιτήματος του Τ.Ε.Ε.-Τμήμα Κ.Μακεδονίας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.