Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας στις 18-1-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και Α.Σ. Μέσης, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης συμφωνητικού μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.», και «ΑΣΕΕ  Αμυκλών Σπάρτης «ΛΑΚΩΝΙΑ»» ή και μεμονωμένων μελών αυτής ή και μη μελών, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την παρακολούθηση των όρων του συμφωνητικού και της υλοποίησης του αντικειμένου του και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή του συμφωνητικού.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη α) συνέχισης της λειτουργίας του προγράμματος «Στελέχωση και λειτουργία του κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας», β) παράτασης των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού.
ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CITIESNET».
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2015.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 17 αγροτεμαχίου της Δ.Κ.Μακροχωρίου της ακίνητης περιουσίας του Κληροδοτήματος Τσαρούχη, β) καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια τουριστικών εντύπων.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αρτοποιείου.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη α) διενέργειας της προμήθειας στεφανιών καταθέσεων και β) δαπάνης δημοσίων σχέσεων (προμήθεια στεφανιών καταθέσεων) και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη λύσης της εκμίσθωσης χώρου του αγροκτήματος της Τ.Κ. Καστανιάς.
ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (μετά από κλήρωση) με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή παραλαβής έργων συντήρησης, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα 10.271,46€ εξαιρουμένου του ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών του Δ. Βέροιας που δεν έχουν καμία αξία.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316».
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τουαλετών 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου»
ΘΕΜΑ 19ο : Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/9/2015 ως 31/10/2015.
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Δ.Βαφειάδου.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «DRIVE Ο.Ε.» από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων.
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της R.Michailova από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη, β) εξόδων μετάβασης και γ) ψήφιση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 25ο : Επί αιτήματος του Τ.Ε.Ε.-Τμήμα Κ.Μακεδονίας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.