Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας τη Δευτέρα 9-3-2015 και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2015.
ΘΕΜΑ 2ο :
Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
ΘΕΜΑ 3ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης και επικαιροποίησης των υπ’ αριθ. 274 και 407/2009 αποφάσεων του Δ.Σ., για την στάθμευση αστικών λεωφορείων στην οδό Τρεμπεσίνας
ΘΕΜΑ 4ο :
Έγκριση ή μη: α) ψηφιοποίησης του αρχείου των αποφάσεων του Δ.Σ., για τα έτη 1946-1996 και β) ορισμού και συγκρότησης τριμελούς επιτροπής.
ΘΕΜΑ 5ο :
Έγκριση ή μη υιοθεσίας πάρκου από ομάδα μαθητών του 1ου ΓΕΛ Βέροιας, για τον εξωραϊσμό του και την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων.
ΘΕΜΑ 6ο :
Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για: α) τον ανώτατο αριθμό αδειών Υπαίθριου Εμπορίου Τύπου που θα χορηγήσει ο Δήμος το 2015, β) το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση και γ) τον τρόπο είσπραξής του.
ΘΕΜΑ 7ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ 8ο :
Έγκριση ή μη συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου».
ΘΕΜΑ 9ο :
Έγκριση ή μη ορισμού α) εκπροσώπου, β) συντονιστή και γ) μελών συντονιστικής επιτροπής του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας.
ΘΕΜΑ 10ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 669/2013 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α)μελετών, β) υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 41 «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και γ) δέσμευσης του Δ.Σ. για κάλυψη του ποσού της ιδίας συμμετοχής και του ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 11ο :
Έγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρου του Α.Αμανατίδη σε νέα θέση.
ΘΕΜΑ 12ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών του Π.Δ. 28/80, με ειδικές γνώσεις, για την παραλαβή εργασιών των τεχνικών έργων.
ΘΕΜΑ 13ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
ΘΕΜΑ 14ο :
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο.
ΘΕΜΑ 15ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων.
ΘΕΜΑ 16ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
ΘΕΜΑ 17ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 456/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών και συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
ΘΕΜΑ 18ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 41/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έκφρασης γνώμης του Δ.Σ υπέρ κατασκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός του Ο.Τ.570α του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ 19ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2015 της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ, για την συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας.
ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 292 δημοτικού αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Διαβατού για δεκαοκτώ (18) έτη και β) καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης.
ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Αφεντουλίδη
ΘΕΜΑ 23ο :
Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου, για το έτος 2015.
ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη καθορισμού α) ποσοστού καταβολής ετησίου τέλους και β) αριθμού δόσεων, για τη χορήγηση άδειας χρήσης πεζοδρομίου στον Α.Γρίβα
ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου της επιτροπής διαπίστωσης δηλωθεισών βλαβών από ανωτέρα βία του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια
ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη 1) διάλυσης των συμβάσεων των μελετών με τίτλο: α) «Υδραυλική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Δασκίου» (Α.Μ. 320/2009 ΤΥΔΚ), β) «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Δασκίου» (Α.Μ. 321/2009 ΤΥΔΚ), γ) «Χημικοτεχνική μελέτη μεμονωμένης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Δασκίου» (Α.Μ. 322/2009 ΤΥΔΚ) του πρώην Δ.Μακεδονίδος και 2) παραλαβής των τευχών των προμελετών και παράδοσής τους στη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας
ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια»
ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων».
ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ.Παλατιτσίων».
ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στην Ξάνθη και γ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του Α.Χιονίδη
ΘΕΜΑ 34ο :
Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του Σ.Κεχαγιά
ΘΕΜΑ 35ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Ε.Φαντίδη από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ 36ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Δ.Χατζοπούλου από χρηματικούς καταλόγους του Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ 37ο :
Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης α) του ισογείου χώρου του Δημαρχείου και β) της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 38ο :
Επί αιτήματος του «Ανθρώπινου Δυναμικού Βέροιας» για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 39ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου στον πεζόδρομο της οδού Ιπποκράτους.