Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τη Δευτέρα 12/1/2015 και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη αναμόρφωσης (1η) Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης και επικαιροποίησης των υπ’ αριθ. 274 και 407/2009 αποφάσεων του Δ.Σ., για την στάθμευση αστικών λεωφορείων στην οδό Τρεμπεσίνας.
ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός μελών, θητείας & συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη διενέργειας προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Ελένη Ασικίδου
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη της αριθ. 350/2014 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.», επί του ορισμού υπαλλήλων για την ταμειακή και διαχειριστική υποστήριξή του.
ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του (ύστερα από κλήρωση) στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80
ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός μελών επιτροπής προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων του Π.Δ. 5/86 για το Δ.Βέροιας και την περιφέρειά του
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη καθορισμού όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής αποκατάστασης και τευχών δημοπράτησης του ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Καραναστάση».
ΘΕΜΑ 12ο : Αποδοχή ή μη χρηματοδότησης δημοτικού έργου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως υπόλογου διαχειριστή του.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη α) δωρεάν παραχώρησης και β) χαρακτηρισμού ως ατομικός διαρκούς χρήσης, του τάφου στον οποίο είναι ενταφιασμένος ο αποβιώσας υπάλληλος του Δήμου Φώτιος Ανδρεΐδης.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη και παραλαβή του B1΄ σταδίου της πολεοδομικής μελέτης της συνολικής μελέτης με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ,   ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 25 ΚΑΙ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Π.Ε. 15 ΚΑΙ 7 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή 2ης Ράμπας Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και επέκταση Ράμπας Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών»
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε και Σ.Σ.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316»