Εκτός φαίνεται να βρίσκονται οι δημόσιοι υπάλληλοι από την διαδικασία κλήρωσης εφορευτικής επιτροπής. Όσοι για κάποιο λόγο κληρωθούν μπορούν να μεταβούν στο πρωτοδικείο και να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία τους ώστε να εξαιρεθούν.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 59 του Π.Δ. 26/2012:

«Δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι μ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν μπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν μέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών. Το κώλυμα ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και γι’ αυτούς που διετέλεσαν δήμαρχοι κατά την τελευταία τριετία».

Επομένως στην περίπτωση που κάποιος μόνιμος υπάλληλος κληρωθεί οφείλει να προσκομίσει εγκαίρως στο οικείο πρωτοδικείο τη σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία του, έτσι ώστε να αντικαταστεί.