Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Τετάρτη 17/12/2014 στις 18:00.

Τα θέματα συζήτησης πολλά και σημαντικά:

ΘΕΜΑ1ο :Έγκριση ή μη αναμόρφωσης (15η) Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ2ο :Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την ανάκληση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης έτους 2014 και αναμόρφωσης προϋπολογισμού σύμφωνα με την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ΄Τριμήνου 2014
ΘΕΜΑ3ο :Έγκριση ή μη τροποποίησης και επικαιροποίησης των υπ’ αριθ. 274 και 407/2009 αποφάσεων του Δ.Σ., για την στάθμευση αστικών λεωφορείων στην οδό Τρεμπεσίνας
ΘΕΜΑ4ο :Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 79/2014 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας» επί του προϋπολογισμού, του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και του ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2015.
ΘΕΜΑ5ο :Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 22/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δ. Βέροιας», επί του προϋπολογισμού, του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και του ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2015.
ΘΕΜΑ6ο :Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 326/2014 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2015.
ΘΕΜΑ7ο :Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 327/2014 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2015.
ΘΕΜΑ8ο :Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 37/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  έτους 2015.
ΘΕΜΑ9ο :Έγκριση ή μη της αριθ. 163/2014 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, περί τροποποίησης της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΒ.
ΘΕΜΑ10ο :Έγκριση ή μη συνέχισης ενεργειών για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γέφυρας αφών Κούσιου»
ΘΕΜΑ11ο :Έγκριση ή μη α)ανάθεσης της προμήθειας ειδών τροφίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, β) έγκρισης πρακτικού, γ) απευθείας ανάθεσης ειδών οπωροπωλείου και αρτοποιείου για την κάλυψη αναγκών των Νομικών Προσώπων του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ12ο :Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δ. Βέροιας», περί αποζημίωσης του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου της επιχείρησης.
ΘΕΜΑ13ο :Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 75/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας, περί αποζημίωσης του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου της επιχείρησης.
ΘΕΜΑ14ο :Έγκριση ή μη της αριθ. 332/2014 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» περί αποζημίωσης του Αντιπροέδρου του Δ/κού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ15ο :Έγκριση ή μη της αριθ. 353/2014 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, έτους 2014.
ΘΕΜΑ16ο :Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια».
ΘΕΜΑ17ο :Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας, για να συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή των περιπτώσεων που προβλέπει ο Ν.3584/2007.
ΘΕΜΑ18ο :Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της εργασίας «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου», β) παράτασης της σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και της εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.» και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης.
ΘΕΜΑ19ο :Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 420/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το έτος 2015», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Φο.Δ.Σ.Α. και ΔΙΑΔΥΜΑ, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΘΕΜΑ20ο :Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Γ.Τσάπλια
ΘΕΜΑ21ο :Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς, σύμφωνα με το αρ. 45 του Ν.4257/2014.
ΘΕΜΑ22ο :Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.»
ΘΕΜΑ23ο :Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης αγάλματος».
ΘΕΜΑ24ο :Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 393/2012 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για διάθεση προσωπικού, β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΘΕΜΑ25ο :Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 188 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Άμμου
ΘΕΜΑ26ο :Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την επωνυμία «ΚΟΥΜΑΡΙΑ Χ» και κωδικό αριθμό «1403811» της εταιρίας με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»
ΘΕΜΑ27ο :Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και συγκρότηση της επιτροπής για τη χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
ΘΕΜΑ28ο :Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Θ.Τσιάνο
ΘΕΜΑ29ο :Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της εταιρίας «EURO ΑΓΟΡΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» από χρηματικούς καταλόγους του Δ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ30ο :Έγκριση ή μη α) καταβολής των εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ31ο :Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ32ο :Ορισμός υπαλλήλου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και του αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπος-διαχειριστής e-banking.
ΘΕΜΑ33ο :Κατανομή ποσού για την αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων.
ΘΕΜΑ34ο :Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στην Βέροια».
ΘΕΜΑ35ο :Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου».
ΘΕΜΑ36ο :Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».
ΘΕΜΑ37ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας»
ΘΕΜΑ38ο :Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων»
ΘΕΜΑ39ο :Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου».
ΘΕΜΑ40ο :Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου».
ΘΕΜΑ41ο :Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια»
ΘΕΜΑ42ο :Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Γ.Βρανά.
ΘΕΜΑ43ο :Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  της Α.Αγγελίνα.
ΘΕΜΑ44ο :Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Κ.Παρμάκα.
ΘΕΜΑ45ο :Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Ι.Γιαννακίδη.
ΘΕΜΑ46ο :Επί αιτήματος του Ν.Π.  με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου για τη διοργάνωση της Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης με το Ε.Κ.Α.Β.
ΘΕΜΑ47ο :Επί αιτήματος της Εθελοντικής Ομάδας Θηλασμού και Μητρότητας για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου στον πεζόδρομο της οδού Ιπποκράτους.
ΘΕΜΑ48ο :Επί αιτήματος του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου στον πεζόδρομο της οδού Ιπποκράτους.
ΘΕΜΑ49ο :Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης, β)εξόδων μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και γ)ψήφιση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ50ο :Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης, β)εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στην Αθήνα και γ)ψήφιση της πίστωσης.