Συνεδριάζει τη  Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ1ο :Έγκριση ή μη αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ2ο :Έγκριση ή μη α) οριστικής ανταλλαγής δημοτικού οικοπέδου με απαλλοτριούμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ε.Τάσιου, Δ.Τάσιου και Α.Δρογούτη, β) ανάληψη από το Δ.Βέροιας, ως επισπεύδοντα, των υποχρεώσεων τρίτων και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων.
ΘΕΜΑ3ο :Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
ΘΕΜΑ4ο :Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου».
ΘΕΜΑ5ο :Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας δημοπράτησης μίσθωσης ακινήτων, για την κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων.
ΘΕΜΑ6ο :Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ.Αγρ/κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα οικοπέδου στην Τ.Κ. Τριποτάμου
ΘΕΜΑ7ο :Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ.Βέροιας για το έτος 2015», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Φο.Δ.Σ.Α. και ΔΙΑΔΥΜΑ, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΘΕΜΑ8ο :Έγκριση ή μη α) αποδοχής σύμβασης μεταξύ Ομάδας Τοπικής Δράσης τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και Δ.Βέροιας, για την υλοποίηση του έργου «Μετατροπή αίθουσας Δ.Δ. Μακροχωρίου σε εκθετήριο παλαιών αγροτικών αντικειμένων, εξοπλισμού αγροτικών νοικοκυριών και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.
ΘΕΜΑ9ο :Ορισμός κοινωνικών φορέων για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στις επιτροπές του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ10ο :Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 380/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΘΕΜΑ11ο :Έγκριση ή μη α)δαπάνης και διάθεση πίστωσης και β)ανάθεσης στην Κ.Ε.Π.Α. των εργασιών οργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας
ΘΕΜΑ12ο :Απόδοση τιμητικών διακρίσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας
ΘΕΜΑ13ο :Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος»
ΘΕΜΑ14ο :Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές»
ΘΕΜΑ 15ο :Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ16ο :Ορισμός μελών, γραμματέα & αναπληρωτών τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών.
ΘΕΜΑ17ο :Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στο Α’/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων κλπ.
ΘΕΜΑ18ο :Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στο Β’/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων κλπ.
ΘΕΜΑ19ο :Έγκριση ή μη αποδοχής των ειδικών όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αθλητικές Δραστηριότητες Δήμου Βέροιας» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων ένταξής της.
ΘΕΜΑ20ο :Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία «Mayors adapt», β) εξουσιοδότησης αντιδημάρχου για την μετάβασή του στις Βρυξέλλες και γ) ψήφισης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ21ο :Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης, β)εξόδων μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και γ)ψήφιση της πίστωσης
ΘΕΜΑ22ο :Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ23ο :Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ24ο :Έγκριση ή μη εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων».
ΘΕΜΑ25ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αγίου Γεωργίου».
ΘΕΜΑ26ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».
ΘΕΜΑ27ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία»
ΘΕΜΑ28ο :Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της εταιρίας «Ι.ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-Ν.ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΟΕ» από χρηματικούς καταλόγους έτους 2012 και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ29ο :Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της εταιρίας «Καφεζαχαροπλαστεία Βέροιας Α.Ε.»  από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ30ο :Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού της Κ.Καρσανίδου και επαναβεβαίωσής του σε νέο χρηματικό κατάλογο.
ΘΕΜΑ31ο :Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Η.Κυριαζάκη από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ32ο :Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 74/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής του υπ’ αριθ. 216 αγροτεμαχίου του οικισμού Χαράδρας
ΘΕΜΑ33ο :Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 172/2013 απόφασης του Δ.Σ., περί αντικατάστασης εκπροσώπου της Αναπτυξιακής Α.Ε. (ΑΝΑΕ) Δ.Βέροιας, για την υλοποίηση της πράξης «ΗΜΑΘΙΑ 2012-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ».
ΘΕΜΑ34ο :Έγκριση ή μη τροποποίησης των υπ’ αριθ. 329 και 330/2014 αποφάσεων του Δ.Σ., περί αποδοχής των  ειδικών όρων των αποφάσεων εντάξεων των πράξεων α) «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» και β) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων-αντλιοστασίων Δ.Ε. Μακεδονίδος και Βεργίνας»
ΘΕΜΑ35ο :Επί αιτήματος της Εθελοντικής Ομάδας Υποστήριξης Θηλασμού για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ36ο :Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.