Συνεδριάζει με 21 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας στις 15-9-2014 και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Αστική Εταιρία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ημαθίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»
ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80.
ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Αντικειμενικού Προσδιορισμού του αρ. 41 του Ν.1249/82.
ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή εκπροσώπου της Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων.
ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).
ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός κοινωνικών φορέων για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στα Δ/κά Συμβούλια Δημοτικών Επιχειρήσεων
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 702/2013 απόφαση του Δ.Σ., περί ορισμού μελών και συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 188 δημοτικού αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Άμμου για δεκαοκτώ (18) έτη και β) καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Γ.Τσαουσίδη από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού της Ε.Μπακαλούδη από χρηματικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού του Γ.Φύκατα από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Δ.Μαραντίδη από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Δ.Καραγιάννη από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Γ.Φασίδη
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Μ.Κατιρτσίδου
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην εταιρία «ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΓΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β)εξόδων μετάβασης αντιδημάρχων στην Αθήνα και γ)ψήφιση της πίστωσης.
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε στο Δήμο ως επιστροφή προνοιακού επιδόματος θανόντα δικαιούχου.
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου».