Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τη Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 στις 13:30, προέβη κατά πλειοψηφία στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος, με θέμα τη μη εφαρμογή του μέτρου της συγκριτικής αξιολόγησης των υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. 4250/2014:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν,Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη νέα μέθοδο ¨αξιολόγησης¨ που προάγει ο Ν.4250/2014, ένα ακόμη μνημονιακό και αντεργατικό μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση του προσωπικού και στη εκχώρηση δομών και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και των Ο.Τ.Α στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η κυβέρνηση προσπαθεί, με εργαλείο τη συγκριτική αξιολόγηση, να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή διαθέσιμων καθορίζοντας εκ των προτέρων τα ποσοστά και τις κλίμακες βαθμολόγησης. Η εισαγωγή της αυθαίρετης ποσόστωσης και περαιτέρω επιμερισμού ανά οργανική μονάδα, στρεβλώνει κάθε έννοια αντικειμενικής και ¨δίκαιης¨ χρήσης της αξιολόγησης που σκοπό θα πρέπει να έχει την αξιοποίηση των εργαζομένων και βελτίωση της απόδοσής τους, με γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Ζητάμε την άμεση τροποποίηση-βελτίωση του Νόμου 4250/2014 αναφορικά με τη νέα μέθοδο συγκριτικής ¨αξιολόγησης¨ των υπαλλήλων, ώστε να μη διακυβεύεται καμία θέση εργαζόμενου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και προκειμένου να αποτραπεί η εκχώρηση δομών και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες»