νταλλαγή απόψεων στον τρόπο εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ θα έχουν οι Υπουργοί Γεωργίας της Ε. Ε. κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασής τους στο Λουξεμβούργο.
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου των Υπουργών, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των γεωργικών, κλιματικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτράπηκε κάποιος βαθμός ευελιξίας στην εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, η οποία θα ισχύσει από το 2015 έως το 2020, στα κράτη μέλη, ώστε να μπορέσουν να λάβουν υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες του γεωργικού τους τομέα και των αγροτικών τους περιοχών.

Δεδομένου ότι έως την 1η Αυγούστου 2014, πρέπει να λάβουν ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με την εφαρμογή των καθεστώτων των άμεσων ενισχύσεών τους και ορισμένων επιπρόσθετων εργαλείων πολιτικής υπό τον 1ο πυλώνα της ΚΑΠ, η Προεδρία, παρόλο που αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη μπορεί να μην έχουν ολοκληρώσει πλήρως την εσωτερική τους διαδικασία αποφάσεων, θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν όλα να επωφεληθούν από την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον τρόπο που σκοπεύουν να εφαρμόσουν τα βασικά στοιχεία της νέας ΚΑΠ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες συζητήσεις κατά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας στην Αθήνα, κάθε άποψη για το πως θα διασφαλιστεί ότι η ποικιλομορφία στην Ευρωπαϊκή γεωργία θα παραμείνει ένα προσόν για την ΕΕ θα εκτιμηθεί.

Βάσει των ανωτέρω, η Προεδρία καλεί το Συμβούλιο να πραγματοποιήσει ανταλλαγή απόψεων με σκοπό να παρέχει μια πρώτη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα βασικά στοιχεία της νέας ΚΓΠ θα εφαρμοστούν σε όλη την ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Πηγή: paseges.gr