Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης η κατάταξη και επιλογή των ωφελουμένων για ένταξη στο έργο «Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης στο Δήμο Νάουσας» το οποίο υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία με πυξίδα την απασχόληση».

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες κατάταξης ΕΔΩ.

Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας
Πίνακας κατάταξης επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας
Πίνακας απορριπτέων
Η δημοσιοποίηση γίνεται βάσει του αριθμού του Δελτίου Ταυτότητας και του Αριθ. Πρωτ. της αίτησης.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δ. Νάουσας, δηλαδή, από την Πέμτπη 12 Ιουνίου μέχρι την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00. Ο υποψήφιος υποβάλλει την ένστασή του στα γραφεία του ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΝΩΣΗ, 2ο χλμ Νάουσας – Σ.Σ. Νάουσας, υπεύθυνη κ. Τσέλιου Σωτηρία μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, χρησιμοποιώντας σχετικό τυποποιημένο έντυπο (που επισυνάπτεται), το οποίο διατίθεται στο ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΝΩΣΗ.