Τη Δευτέρα 2/6/2014  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροιας  και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη παρακράτησης ή επιστροφής ποσών που αντιστοιχούν σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σχολικών μονάδων, από την Α΄θμια και Β΄θμια Σχολική Επιτροπή.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 149/2011 απόφασης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση μέλους στο Δ/κό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη διαγραφής μέρους βεβαιωθέντων ποσών της Μ.Γαλέτα από τους υπ’ αριθ. 4/2013 και 7/2014 χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το Κ.Ε.Π. Δ.Κ. Μακροχωρίου.
ΘΕΜΑ 8ο : Επί εισήγησης Ο.Ε. της Α΄ Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.
ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής των ειδικών όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» και β) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή των Συμφώνων Αποδοχής όρων ένταξής τους.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη καταγγελίας μίσθωσης του χώρου της δημοτικής αγοράς, που μισθώνεται από την εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ»
ΘΕΜΑ 12ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2013 των δημοτικών υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 751/2011 απόφασης του Δ.Σ., για την επικαιροποίηση της αριθ. 723/2011 απόφασης Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος προς την Α.Δ.Μ-Θ παραχώρησης κοινόχρηστης δημόσιας έκτασης στον Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη συμβατικών τευχών και καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ».
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε.Βεργίνας».
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου».
ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου».
ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής αρδευτικών υποδομών Δ.Δ. Πολυδενδρίου (Περιβαλλοντική)» (Α.Μ. 109/2009 ΤΥΔΚ πρώην Δ.Μακεδονίδος)
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη καταρχήν συμμετοχής του Δ.Βέροιας στην πρωτοβουλία «Mayors adapt».
ΘΕΜΑ 21ο : Επί αιτήματος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ» για την παραχώρηση της χρήσης α) της πλατείας Δημαρχείου και β) της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 22ο : Επί αιτήματος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν.Νικομήδειας «Η ΑΓΑΠΗ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ 23ο : Επί αιτήματος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ» για την παραχώρηση της χρήσης α) της πλατείας Δημαρχείου και β) της πλατείας Ελιάς.
ΘΕΜΑ 24ο : Επί αιτήματος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Α΄θμιας Εκπ/σης Δ.Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης του Περιβάλλοντος χώρου της Εβραϊκής Συναγωγής.
ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη α) καταβολής των εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ 27ο : Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/11/2013 ως 31/12/2013.
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. από χρηματικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Αβραάμ Φαντίδη.
ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Νικολέτας Κουντουρατζή.
ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Νικολάου Πεχλιβάνου.
ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)» (Α.Μ. 40Γ/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος).
ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης οδού από θέση Αηλιάδες έως το χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ)» (Α.Μ. 40Β/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος).
ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «Μελέτη κατασκευής δρόμου πρόσβασης στο Δασικό χωριό του Δήμου Μακεδονίδος (τμήμα όρια οικισμού-συμβολή δασικών δρόμων (ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)» (Α.Μ. 41Γ/2008 ΤΥΔΚ του πρώην Δ.Μακεδονίδος).
ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Φωκίωνος-Μπαδραλέξη».
ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προσωρινού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δ.Βέροιας».
ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης».
ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου στο Ο.Τ.642».
ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Αγωνιστών 21».