Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών:

Από το σύνολο των εδρών των δημοτικών συμβουλίων τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 κατανέμονται στους επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από αυτούς. Έτσι, οι έδρες που λαμβάνει ο πρώτος συνδυασμός, καθώς και οι επιλαχόντες, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Τονίζουμε ότι για την κατανομή των εδρών και τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα.

Για την κατανομή των εδρών λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου, όπως αυτός προκύπτει από τον πληθυσμό του κάθε Δήμου.

Έτσι, έχουμε:

Δήμοι

(πληθυσμός)

Αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται από τη πλειοψηφία

Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται από τη μειοψηφία

Έως και 5.000

13

8

5

5.001-10.000

17

10

7

10.001-30.000

21

13

8

30.001-60.000

27

16

11

60.001-100.000

33

20

13

100.001-150.000

37

22

15

150.001-500.000

41

25

16

500.001 και άνω

45

27

18

Σε όλους τους Δήμους, ανεξαρτήτως πληθυσμού, επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που έλαβε ποσοστό τουλάχιστον 42% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Επιλαχόντες είναι οι συνδυασμοί που έλαβαν έστω και μία έδρα. Οι συνδυασμοί αυτοί αποτελούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

β. Κατανομή εδρών επιτυχόντος συνδυασμού με ποσοστό μέχρι και 60% στις Κοινότητες

Από το σύνολο των εδρών του κοινοτικού συμβουλίου τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 κατανέμονται στους επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε καθένας από αυτούς. Έτσι, οι έδρες που λαμβάνει ο πρώτος συνδυασμός, καθώς και οι επιλαχόντες, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Τονίζουμε ότι για την κατανομή των εδρών και τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα.

Επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα. Οι συνδυασμοί αυτοί αποτελούν τη μειοψηφία του κοινοτικού συμβουλίου.

Για την κατανομή αυτή λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των μελών του κοινοτικού συμβουλίου, όπως αυτός προκύπτει από τον πληθυσμό της κάθε Κοινότητας.

Έτσι έχουμε:

Κοινότητες
(πληθυσμός)

Αριθμός μελών Koινοτικού Συμβουλίου

Κοινοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται από τη πλειοψηφία

Κοινοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται από τη μειοψηφία

0-2.000

9

5

4

2.001-4.000

11

7

4

γ. Κατανομή εδρών επιλαχόντων συνδυασμών σε Δήμους, εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό τουλάχιστον από 42% μέχρι και 60%

α. Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών της μειοψηφίας στους επιλαχόντες συνδυασμούς πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου όλοι μαζί οι συνδυασμοί, εκτός του επιτυχόντα, διαιρούμενου με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέμπτα (2/5), αυξημένο κατά μία μονάδα. Το εκλογικό μέτρο για τους Δήμους διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παραλειπομένου του κλάσματος :

Συνολικός αριθμός εδρών Δημοτικού Συμβουλίου

Εκλογικό Μέτρο

13

 

εψσμ*

6

17

 

εψσμ

8

21

εψσμ

9

 

27

 

εψσμ

12

 

33

 

εψσμ

14

 

37

 

εψσμ

16

 

41

 

εψσμ

17

 

45

 

εψσμ

19

 

*εψσμ= έγκυρα ψηφοδέλτια συνόλου μειοψηφίας (δηλ. τα έγκυρα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών, εκτός του επιτυχόντα)

β. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής. Εάν δεν προκύπτει ακέραιο πηλίκο, τότε ο συνδυασμός δεν καταλαμβάνει έδρα.

·

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω[6]. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται και όταν έχει απομείνει προς διάθεση μία μόνο έδρα, οπότε και καταλαμβάνεται από τον συνδυασμό που έχει καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωσηαπό το αρμόδιο πρωτοδικείο.Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε επιλαχών συνδυασμός.
 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι περισσότερες από τις προς διάθεση, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ταξινομούνται ανάλογα με το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται ανά μία από τους συνδυασμούς, όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω.Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συνδυασμών, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

δ. Κατανομή εδρών επιλαχόντων συνδυασμών στις Κοινότητες εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό μέχρι και 60%

α. Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών της μειοψηφίας στους επιλαχόντες συνδυασμούς, πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Κοινότητας όλοι μαζί οι συνδυασμοί, εκτός του επιτυχόντα, διαιρούμενου με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέμπτα (2/5), αυξημένο κατά μία μονάδα. Το εκλογικό μέτρο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί[11], παραλειπομένου του κλάσματος:

Συνολικός αριθμός εδρών Κοινοτικού Συμβουλίου

Εκλογικό Μέτρο

9

 

εψσμ*

5

11

 

εψσμ

5

*εψσμ= έγκυρα ψηφοδέλτια συνόλου μειοψηφίας (δηλ. τα έγκυρα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών, εκτός του επιτυχόντα)

β. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής. Εάν δεν προκύπτει ακέραιο πηλίκο, τότε ο συνδυασμός δεν καταλαμβάνει έδρα.

·

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω[12]. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται και όταν έχει απομείνει προς διάθεση μία μόνο έδρα, οπότε και καταλαμβάνεται από τον συνδυασμό που έχει καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και έχει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωσηαπό το αρμόδιο ειρηνοδικείο.

  Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε επιλαχών συνδυασμός.

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι περισσότερες από τις προς διάθεση, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ταξινομούνται ανάλογα με το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται ανά μία από τους συνδυασμούς, όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω.Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συνδυασμών, το αρμόδιο ειρηνοδικείο διενεργεί κλήρωση.

ε. Κατανομή εδρών επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε σε δήμους ή κοινότητες ποσοστό πάνω από 60%

Όταν ένας συνδυασμός σε Δήμο ή Κοινότητα συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 60%, τότε η κατανομή των εδρών, τόσο της πλειοψηφίας όσο και των επιλαχόντων συνδυασμών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές. Πιο συγκεκριμένα:

i. Προκειμένου για τους Δήμους, για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου ή της Κοινότητας όλοι μαζί οι συνδυασμοί, διαιρούμενου με τον συνολικό αριθμό των εδρών του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το εκλογικό μέτρο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος:

Συνολικός αριθμός εδρών
Δημοτικού Συμβουλίου

Εκλογικό Μέτρο

13

 

σεψ*

14

17

 

σεψ

18

21

σεψ

22

 

27

 

σεψ

28

 

33

 

σεψ

34

 

37

 

σεψ

38

 

41

 

σεψ

42

45

 

σεψ

46

*σεψ= σύνολο εγκύρων ψήφων όλων των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων)

Προκειμένου για τις Κοινότητες, το εκλογικό μέτρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Συνολικός αριθμός εδρών

Κοινοτικού Συμβουλίου

Εκλογικό Μέτρο

9

 

σεψ*

10

11

σεψ

12

*σεψ= σύνολο εγκύρων ψήφων όλων των συνδυασμών (επιτυχόντος και επιλαχόντων)

ii. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των 3/5. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα.

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς, όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω.Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο.

  Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι περισσότερες από τις προς διάθεση, τότε η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συνδυασμών, το αρμόδιο πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο διενεργεί κλήρωση.

στ. Κατανομή εδρών δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μόνο συνδυασμού

Εάν έχει ανακηρυχθεί μόνο ένας συνδυασμός υποψηφίων, τότε όλες οι έδρες του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατανέμονται στον συνδυασμό αυτό. Οι υποψήφιοι ταξινομούνται ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει και καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες τις θέσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Όσοι δεν καταλάβουν θέση κατά τα προηγούμενα, εκλέγονται αναπληρωματικοί κατά την ίδια σειρά.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται εκλογικό μέτρο, ούτε λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό ψήφων που έχει συγκεντρώσει ο συνδυασμός.

ζ. Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

Οριακές περιπτώσεις ισοψηφίας μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και να ισοψηφήσουν, οπότε το Πρωτοδικείο, εάν πρόκειται για Δήμο, ή το Ειρηνοδικείο, εάν πρόκειται για Κοινότητα, ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού και η κατανομή των εδρών ακολουθεί την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω υπό α.
 • να ισοψηφήσουν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί σε Κοινότητες, οπότε την κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού τη διενεργεί το Ειρηνοδικείο και η κατανομή των εδρών ακολουθεί την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω υπό α.

1.2. Κατανομή εδρών στα συμβούλια των δημοτικών διαμερισμάτων

α. Κατανομή εδρών επιτυχόντος συνδυασμού στα δημοτικά διαμερίσματα εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό τουλάχιστον από 42% μέχρι και 60%

Με το άρθρο 117 παρ. 1 του ΔΚΚ συνιστώνται δημοτικά διαμερίσματα σε Δήμους που έχουν στην έδρα τους πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Έτσι, συνιστώνται για πρώτη φορά δημοτικά διαμερίσματα στους Δήμους Περιστερίου, Ηρακλείου Κρήτης, Λαρισαίων και Καλλιθέας.

Από το σύνολο των εδρών των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων τα 3/5 ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασμό και τα 2/5 κατανέμονται στους επιλαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου. Έτσι, οι έδρες που λαμβάνει ο πρώτος συνδυασμός, καθώς και οι επιλαχόντες, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Τονίζουμε ότι για την κατανομή των εδρών και τον καθορισμό του εκλογικού μέτρου τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα. Σημειώνουμε ότι σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ο αριθμός των συμβούλων των δημοτικών διαμερισμάτων είναι 15.

Έτσι, έχουμε:

Αριθμός συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος

Έδρες επιτυχόντος συνδυασμού

Έδρες επιλαχόντων συνδυασμών

15

9

6

Σε όλους τους Δήμους, ανεξαρτήτως πληθυσμού, επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που έλαβε ποσοστό τουλάχιστον 42% του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Επιλαχόντες είναι οι συνδυασμοί που έλαβαν έστω και μία έδρα. Οι συνδυασμοί αυτοί αποτελούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

β. Κατανομή εδρών επιλαχόντων συνδυασμών στα δημοτικά διαμερίσματα εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό τουλάχιστον από 42% μέχρι και 60%

α. Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών της μειοψηφίας στους επιλαχόντες συνδυασμούς πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου όλοι μαζί οι συνδυασμοί, εκτός του επιτυχόντα, διαιρούμενου με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέμπτα (2/5), αυξημένο κατά μία μονάδα. Το εκλογικό μέτρο για τα δημοτικά διαμερίσματα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παραλειπομένου του κλάσματος :

Συνολικός αριθμός εδρών Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος

Έδρες του συνόλου της μειοψηφίας

Εκλογικό Μέτρο

15

6

 

εψσμ*

7

*εψσμ= έγκυρα ψηφοδέλτια συνόλου μειοψηφίας σε όλο το Δήμο (δηλ. τα έγκυρα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών, εκτός του επιτυχόντα)

β. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψήφιου Δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής. Εάν δεν προκύπτει ακέραιο πηλίκο, τότε ο συνδυασμός δεν καταλαμβάνει έδρα.

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς, όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται και όταν έχει μείνει προς διάθεση μία μόνο έδρα.

Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση.

Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε επιλαχών συνδυασμός[29].

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί είναι περισσότερες από τις προς διάθεση, τότε οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ταξινομούνται ανάλογα με το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται ανά μία από τους συνδυασμούς, όπως αυτοί έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω.

Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συνδυασμών, το αρμόδιο πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο διενεργεί κλήρωση.

γ. Κατανομή εδρών επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών σε δημοτικά διαμερίσματα εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε ποσοστό πάνω από 60%

Όταν ένας συνδυασμός σε Δήμο συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 60%, τότε η κατανομή των εδρών, τόσο της πλειοψηφίας όσο και των επιλαχόντων συνδυασμών του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που μετέχουν στις εκλογές. Πιο συγκεκριμένα:

i. Για να κατανεμηθεί αναλογικά ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος πρέπει να υπολογισθεί το εκλογικό μέτρο. Το εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου όλοι μαζί οι συνδυασμοί, διαιρούμενου με τον συνολικό αριθμό των εδρών του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το εκλογικό μέτρο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος:

Συνολικός αριθμός εδρών

Συμβουλίου Δημ. Διαμερίσματος

Εκλογικό Μέτρο

15

 

σεψ*

16

*σεψ= σύνολο εγκύρων ψήφων όλων των συνδυασμών σε όλο το Δήμο (επιτυχόντος και επιλαχόντων)

ii. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των 3/5. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα.

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, τότε οι συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω. Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.

Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι περισσότερες από τις προς διάθεση, τότε η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.

Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συνδυασμών, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

1.3 Κατανομή εδρών στα τοπικά συμβούλια

Τα τοπικά συμβούλια είναι τριμελή, πενταμελή και επταμελή ανάλογα με τον πληθυσμό των τοπικών διαμερισμάτων:

 • Τριμελή είναι τα τοπικά συμβούλια των τοπικών διαμερισμάτων με πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκους
 • Πενταμελή είναι τα τοπικά συμβούλια των τοπικών διαμερισμάτων με πληθυσμό από 501 έως 2000 κατοίκους
 • Επταμελή είναι τα τοπικά συμβούλια των τοπικών διαμερισμάτων με πληθυσμό 2001 κατοίκους και άνω.

Σημειώνουμε ότι στα τοπικά διαμερίσματα που είναι έδρες των Δήμων και έχουν πληθυσμό άνω των 1000 κατοίκων δεν εκλέγονται τοπικά συμβούλια.

Στις εκλογές για την ανάδειξη των τοπικών συμβουλίων η κατανομή των εδρών γίνεται σε κάθε τοπικό διαμέρισμα αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψήφιους για το τοπικό συμβούλιο, ανεξάρτητα αν ανήκουν στον επιτυχόντα ή στους επιλαχόντες συνδυασμούς του Δήμου. Επομένως, για την ανάδειξη των μελών των τοπικών συμβουλίων δεν διενεργείται επαναληπτική ψηφοφορία.

Η κατανομή των εδρών για το τοπικό συμβούλιο σε κάθε τοπικό διαμέρισμα δεν γίνεται με το ίδιο σύστημα που γίνεται η κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς σε όλη την εκλογική περιφέρεια του Δήμου, όπου δηλ. τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα 2/5 αυτών κατανέμονται στους επιλαχόντες συνδυασμούς.

Η κατανομή των εδρών των τοπικών συμβούλων ακολουθεί την εξής διαδικασία σε κάθε τοπικό διαμέρισμα:

i. Καταγράφουμε όλους τους συνδυασμούς που μετέχουν στις εκλογές στο συγκεκριμένο τοπικό διαμέρισμα.

ii. Βρίσκουμε το εκλογικό μέτρο βάσει του παρακάτω τύπου:

(σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών του τοπ. διαμ/τος)

αριθμός εδρών τοπικού συμβουλίου + 1

Εάν από το πηλίκο της πιο πάνω διαίρεσης προκύπτει κλάσμα, τότε αυτό παραλείπεται.

iii. Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα.

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, τότε οι συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω.

Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.

Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι περισσότερες από τις προς διάθεση, τότε η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.

Εάν υπάρξει ίσος αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συνδυασμών, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση.

Περιπτώσεις ισοψηφίας και κατανομή εδρών

Οριακές περιπτώσεις ισοψηφίας είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για το τοπικό συμβούλιο και να ισοψηφήσουν. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται κλήρωση για την ανάδειξη του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού από το οικείο πρωτοδικείο.

Η κατανομή των εδρών στην περίπτωση αυτή γίνεται ως ακολούθως:

Αριθμός μελών τοπικού συμβουλίου

Έδρες πλειοψηφήσαντος συνδυασμού

Έδρες επιλαχόντος συνδυασμού

7

4

3

5

3

2

3

2

1

·         Να έχουν ανακηρυχθεί περισσότεροι από δύο συνδυασμοί για το τοπικό συμβούλιο και να ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται κλήρωση για την ανάδειξη του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού από το οικείο Πρωτοδικείο.

Η κατανομή των εδρών στην περίπτωση αυτή γίνεται ως ακολούθως:

Αριθμός μελών τοπικού συμβουλίου

Έδρες πλειοψηφήσαντος συνδυασμού

Έδρες πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού

Έδρες δεύτερου επιλαχόντος συνδυασμού

7

Πρόεδρο+ 2

2

2

5

Πρόεδρο+1

2

1

3

Πρόεδρο

1

1

1.4 Εκλογή παρέδρων

Για κάθε τοπικό διαμέρισμα της Κοινότητας εκλέγεται Πάρεδρος. Στο τοπικό διαμέρισμα της έδρας της Κοινότητας δεν εκλέγεται Πάρεδρος.

Πάρεδροι εκλέγονται οι υποψήφιοι με τις περισσότερες ψήφους του πλειοψηφήσαντος στην Κοινότητα συνδυασμού.

Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.

Αν ο επιτυχών συνδυασμός δεν έχει υποψηφίους σε ένα συγκεκριμένο τοπικό διαμέρισμα, πάρεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος του δεύτερου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού της Κοινότητας.

2. Κατανομή εδρών τη δεύτερη Κυριακή

2.1 Κατανομή εδρών Δημοτικών Συμβουλίων

Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2006 στους Δήμους, εφόσον:

α. κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 42%, ή

β. δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν με ποσοστό 42% ή

γ. δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν με ποσοστό πάνω από 42%.

Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία δεν εκλέγονται δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά μόνο ο Δήμαρχος. Συνεπώς, δεν υπάρχει σταυροδοσία. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος Δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων (50% συν ένα). Εάν κατά την επαναληπτική ψηφοφορία υπάρξει ισοψηφία, τότε γίνεται κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.

Ο τρόπος κατανομής των εδρών γίνεται σε δύο φάσεις, οι οποίες αποκαλούνται κατανομές, και έχουν ως ακολούθως:

α. Η πρώτη κατανομή, στην οποία διανέμονται αναλογικά οι μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, τότε αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα και

β. Η δεύτερη κατανομή, στην οποία διανέμονται οι υπόλοιπες έδρες του δημοτικού συμβουλίου.

Επομένως, οι έδρες που αναλογούν στις κατανομές αυτές έχουν ως εξής:

Συνολικός αριθμός εδρών Δημοτικού Συμβουλίου

Έδρες Α’ Κατανομής

Έδρες Β’ Κατανομής

13

7

6

17

9

8

21

11

10

27

14

13

33

17

16

37

19

18

41

21

20

45

23

22

Ας δούμε πώς κατανέμονται οι έδρες που εμφανίζονται στον προηγούμενο πίνακα:

Έδρες πρώτης κατανομής:

-Βρίσκουμε το εκλογικό μέτρο, βάσει του τύπου που εμφανίζ

Συνολικός αριθμός εδρών Δημοτικού Συμβουλίου

Έδρες α κατανομής

Εκλογικό μέτρο

13

7

σεψπρώτης Κυριακής

8

17

9

σεψ πρώτης Κυριακής

10

21

11

σεψ πρώτης Κυριακής

12

27

14

σεψ πρώτης Κυριακής

15

33

17

σεψ πρώτης Κυριακής

18

37

19

Σεψ πρώτης Κυριακής

20

41

21

σεψ πρώτης Κυριακής

22

45

23

σεψ πρώτης Κυριακής

24

εται στον πίνακα που ακολουθεί:

*σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών

Το πηλίκο που προκύπτει από τον παραπάνω τύπο αποτελεί το εκλογικό μέτρο, παραλειπόμενου του τυχόν κλάσματος.

– Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού της αρχικής ψηφοφορίας διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν καταλαμβάνει έδρα.

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της πρώτης κατανομής, τότε οι συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η κατανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς, όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω.

Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση.

Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

Αν έχει μείνει προς διάθεση μία μόνο έδρα, την έδρα αυτή καταλαμβάνει ο συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα και παρουσιάζει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.

ii. Έδρες δεύτερης κατανομής :

Στη δεύτερη κατανομή προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό, και συγκεκριμένα στις έδρες που έχει πάρει από την πρώτη κατανομή, τόσες έδρες, όσες απαιτούνται μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών που αντιστοιχεί στα 3/5. Τυχόν εναπομένουσες έδρες προσκυρώνονται στο δεύτερο συνδυασμό που έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.

Στην περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός πάρει λίγες έδρες στην πρώτη κατανομή, ώστε με τις έδρες της δεύτερης κατανομής να μην είναι δυνατή η συμπλήρωση των 3/5, τότε προσκυρώνονται σ’ αυτόν όλες οι έδρες τις δεύτερης κατανομής, χωρίς όμως να επέλθει κάποια μεταβολή στις έδρες που έχουν λάβει οι υπόλοιποι συνδυασμοί στην πρώτη κατανομή.

2.2 Κατανομή εδρών στα Δημοτικά Διαμερίσματα

Σε περίπτωση που ο Δήμος έχει δημοτικά διαμερίσματα, τότε ο τρόπος κατανομής των εδρών γίνεται σε δύο φάσεις, οι οποίες αποκαλούνται κατανομές, και έχουν ως ακολούθως:

α. η πρώτη κατανομή, στην οποία διανέμονται αναλογικά οι μισές έδρες του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος. Σε περίπτωση κλάσματος, τότε αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα και

β. η δεύτερη κατανομή, στην οποία διανέμονται οι υπόλοιπες έδρες του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος.

Επομένως, οι έδρες που αναλογούν στις κατανομές αυτές έχουν ως εξής:

Συνολικός αριθμός εδρών Συμβουλίου Δημ. Διαμ/τος

Έδρες Α’ Κατανομής

Έδρες Β’ Κατανομής

15

8

7

Ας δούμε πώς κατανέμονται οι έδρες που εμφανίζονται στον προηγούμενο πίνακα:

Έδρες πρώτης κατανομής:

– Βρίσκουμε το εκλογικό μέτρο, βάσει του τύπου που εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Συνολικός αριθμός εδρών Συμβουλίου Δημ. Διαμ/τος

Έδρες Α΄Κατανομής

Εκλογικό μέτρο

15

8

σεψ* πρώτης Κυριακής

9

*σεψ= σύνολο εγκύρων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών

Το πηλίκο που προκύπτει από τον παραπάνω τύπο αποτελεί το εκλογικό μέτρο, παραλειπόμενου του τυχόν κλάσματος.

– Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού υποψήφιου Δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου της αρχικής ψηφοφορίας διαιρείται με το εκλογικό μέτρο. Ο κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες, όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης αυτής. Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν καταλαμβάνει έδρα.

 • Όταν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της πρώτης κατανομής, τότε οι συνδυασμοί που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ταξινομούνται ανάλογα με το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της εκλογικής τους δύναμης. Ακολουθεί η διανομή των εδρών που απομένουν, οι οποίες κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς, όπως έχουν ταξινομηθεί κατά τα παραπάνω.

Αν υπάρχουν συνδυασμοί με ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διενεργείται κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.

Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

Αν έχει μείνει προς διάθεση μία μόνο έδρα, την έδρα αυτή καταλαμβάνει ο συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα και παρουσιάζει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.

ii. Έδρες δεύτερης κατανομής :

Στη δεύτερη κατανομή προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό, και συγκεκριμένα στις έδρες που έχει πάρει από την πρώτη κατανομή, τόσες έδρες, όσες απαιτούνται μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών που αντιστοιχεί στα 3/5. Τυχόν εναπομένουσες έδρες προσκυρώνονται στο δεύτερο συνδυασμό που έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.

Στην περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασμός πάρει λίγες έδρες στην πρώτη κατανομή, ώστε με τις έδρες της δεύτερης κατανομής να μην είναι δυνατή η συμπλήρωση των 3/5, τότε προσκυρώνονται σ’ αυτόν όλες οι έδρες τις δεύτερης κατανομής, χωρίς όμως να επέλθει κάποια μεταβολή στις έδρες που έχουν λάβει οι υπόλοιποι συνδυασμοί στην πρώτη κατανομή.

Για τον Δήμο Βέροιας με τα προσωρινά αποτελέσματα (καθώς αναμένονται τα οριστικά για τους δυο πρώτους την επόμενη Κυριακή -Δεύτερο γύρο- ) οι έδρες των υπολοίπων κατανέμονται ως εξής:

edres

Από τα 21 μέλη του δημοτικού συμβουλίου η συμπολίτευση θα εκλέξει 13 και η αντιπολίτευση σύνολο 8.
Σύμφωνα με τα ποσοστά και τις ψήφους που κατέλαβαν οι συνδυασμοί οι έδρες κατανέμονται ως εξής: