Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ημαθίας, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου ανακοινώθηκε:

Η Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι: σε εφαρμογή του ισχύοντος αντικαπνιστικού Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ129 τ.α./3-8-2010) σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. 104720/2010(ΦΕΚ 1315 τ.β./25-8-2010) εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε όλους τους δημόσιους χώρους.

Όσον αφορά τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σήμανση του χώρου με τα απαγορευτικά σήματα του καπνίσματος τόσο στην είσοδο όσο και εντός του καταστήματος (1 σήμα ανά 15τ.μ.), στην μη ύπαρξη σταχτοδοχείων, στην ύπαρξη θεωρημένου βιβλίου αναφοράς για την καταγραφή του ελέγχου και των αποτελεσμάτων αυτού, κ.τ.λ.

Για το ύψος του προστίμου σε κάθε περίπτωση συνυπολογίζονται και τα πιθανόν παλαιότερα επιβληθέντα πρόστιμα.