Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του για την χειμερινή περίοδο 2013-2014 που εδρεύει στη ΒΕΡΟΙΑ και συγκεκριμένα του εξής:

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Γ” Ειδικότητας, 1ης Κατηγορίας 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Γ” Ειδικότητας, 3ης Κατηγορίας 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΙΟΝΟΣΤΡΩΤΗΡΑ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ 4
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 2
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΑΒΑΤΗΡΑ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2

Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μητροπόλεως 20Α (νέα αρίθμηση 24) Γραφεία Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου ΤΚ 59100 ΒΕΡΟΙΑ (τηλ. επικοινωνίας: 2331026237).

Κατάθεση αιτήσεων έως 30/01/2014.