Ο Δήμος Βέροιας ενημερώνει το κοινό, ότι πρόκειται να διαθέσει, μέχρι οχτώ (8), μέγιστο αριθμό, άδειες για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄.

Καλεί λοιπόν τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να αποκτήσουν άδεια άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου τύπου Β’ , η οποία ισχύει για την πώληση λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια του Δήμου Βέροιας, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2014.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει σχετικές πληροφορίες από αρμόδιο υπάλληλο, στο γραφείο αριθ. 10 του Δημαρχείου, τηλ. 2331350563.