Η Διοικούσα Επιτροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. προκηρύσσει τη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των τμημάτων της για το ακαδ. Έτος 2013-2014.

aspaiteΗ σύμβαση μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακόμα ακαδημαϊκά έτη.

Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα.

Προϋπόθεση για την πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού Συνεργάτη είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και για την πρόσληψη σε θέση Εργαστηριακού Συνεργάτη είναι η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών. Η διδακτορική διατριβή, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών και το όλο ερευνητικό ή επιστημονικό έργο των υποψηφίων πρέπει να είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που προκηρύσσεται.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα από τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις προσόντα και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη ν αναλυτική προκήρυξη. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθ ούν στο Γενικό Πρωτόκολλο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή από 23 – 9 – 2013 μέχρι και 02 – 10 – 2013.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των κατωτέρω αναφερομένων Τμημάτων της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κα ι στις ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής σελίδας της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. στη διεύθυνση www . aspete . gr .

ΤΜΗΜΑΤΑ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 210 – 2896744

2. ΕΚΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 210 – 2896739 & 738

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 2102896750&736

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ τηλ. 2102896733 & 745

Δείτε εδώ αναλυτικά τη Προκήρυξη. Η αίτηση είναι διαθέσιμη εδώ.