Το Ν.Π. «Κέντρο Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλ ητισμού, Παιδείας & Προσχ. Αγωγής ∆ήμου Βέροιας» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισένου χρόνου , 17 άτομα για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συβουλίου Βέροιας.

ergasia1Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μαζί μ ε τα αιτούμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα), στα γραφεία της υπηρεσίας , στην οδό Θ. Ζωγιοπούλου 5 και ειδικότερα στο Γραφείο ∆ιοικητικού, εντός προθεσίας πέντε (5) ηερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ( από31/8/2013 έως 4/9/2013 ).