Ο Δήμος Νάουσας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων για το έτος 2013, σε εφαρμογή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ, Υπ. αριθμ. 279/23460/2013[Β’414]).

trofimaΤο πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας, με βάση τα ειδικά κριτήρια επιλογής των τελικών δικαιούχων που προβλέπει η υπουργική απόφαση. Συγκεκριμένα τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια είναι τα εξής:

Κοινωνικά και Οικονομικά Κριτήρια:

Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.

Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €.

Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους είναι τα παρακάτω:

1.Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που χορηγείται από την υπηρεσία.

2.Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 31 Μαΐου 2013

Διάστημα υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί από 01/05/2013 έως και 31/05/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν δυνάμει δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, Μητροπόλεως 9, Νάουσα (στο κτίριο του ΚΑΠΗ), τηλ. 2332025600.