Από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, το τμήμα Εμπορίου- Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας  ανακοινώθηκε ότι:

laiki1. Στην Λ. Αγορά Αγγελοχωρίου υπάρχουν οι παρακάτω κενές θέσεις :

Α. για παραγωγούς : είκοσι (20)

ήτοι οι με αριθμούς : (Π1, Π2, Π3, Π5, Π6, Π7, Π9, Π10, Π11, Π12, Π14, Π15,

Π20, Π21, Π22, Π26, Π28, Π32, Π36, Π38)

 

Β. για επαγγελματίες ( ΓΗΣ – ΘΑΛΑΣΣΗΣ) : δέκα ( 10 )

ήτοι οι με αριθμούς ( Ε45,Ε49,Ε50,Ε61,Ε64,Ε73,Ε74,Ε75,Ε77,Ε78)

Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, όσοι επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές θέσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού στη Βέροια οδός : Λεωφ. Στρατού 72 , από 13/05/2013 έως 26/05/2013 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας.

4. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι αγορές και ο αριθμός των κατεχόμενων θέσεων.