Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων στα πλαίσια του προγράμματος δωρεάν παροχής θεατρικών εισιτηρίων, του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε) ανακοινώνει ότι θα διανείμει συνολικά 100.000 Δελτία Θεάματος ελεύθερης επιλογής για παραστάσεις – συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών – της θερινής θεατρικής περιόδου 2013 και της χειμερινής περιόδου 2013- 2014, οι οποίες θα δοθούν σε πόλεις όλων των νομών της χώρας.

Image oga.jpgΓια τον λόγο αυτό, καλεί όσους θεατρικούς επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να συνάψουν σχετική σύμβαση με τον ΟΓΑ, να στείλουν το αργότερο μέχρι 7-6-2013:

1. Έντυπο Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης (θα αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr )

2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό εις διπλούν (θα αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr )

3. Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτουν οι τιμές των εισιτηρίων.

4. Αποδεικτικό υποβολής Γνωστοποίησης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με το πρόγραμμα των παραστάσεων σε περίπτωση περιοδείας (τίτλος έργου, ημερομηνίες, πόλεις).

Επισημαίνεται ότι εφόσον κατά τη διάρκεια της περιοδείας, υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόγραμμα, ο θεατρικός επιχειρηματίας υποχρεούται να αποστέλλει πριν την παράσταση, την τροποποιητική κατάσταση που υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. για την εν λόγω αλλαγή, στο φαξ της Αγροτικής Εστίας 210 3841602.

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί υπό εταιρική μορφή (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΣΩΜΑΤΕΙΟ).

Οι επιχειρηματίες που είχαν συμβληθεί με τον ΟΓΑ το προηγούμενο έτος, και δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική μορφή ή στη διαχείριση της επιχείρησης δεν θα προσκομίσουν τα έγγραφα αυτά.

Οι ως άνω Αιτήσεις- Δηλώσεις, μπορούν να υποβληθούν είτε απευθείας στα γραφεία του

Οργανισμού, είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά, το αργότερο μέχρι 7-6-2013 (πρωτόκολλο ΟΓΑ ή σφραγίδα Ταχυδρομείου) στην κατωτέρω διεύθυνση:

ΠΡΟΣ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.)

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΛΑΔΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30- 101 70 ΑΘΗΝΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά 08:00 έως 14:00 στα τηλέφωνα:

  • 2131519303 κα Φώτη M.
  • 2131519233 κα Μπερεδάκη Γ.