Από την Παρασκευή 1Μαρτίου έως την Παρασεκυή 29 Μαρτίου 2013 θα πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα για χρηματοδότηση με ποσά από 10.000 έως 32.000 ευρώ γυναίκες 18-64 ετών, άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία, στο πλαίσιο υλοποίησης Δράσης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

gun_epixΠρόκειται για τη Δράση με τίτλο: «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας», η οποία υλοποιείται στις ακόλουθες στις οκτώ επιλέξιµες Περιφέρειες: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

– έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή

– έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή

– έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ή

– απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.

– Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυµένες γυναίκες, των οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυµένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθµού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

– Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).

– Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).

– Παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.

– Παροχής υπηρεσιών mentoring – coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

– Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου ή απειλούμενου από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.

– Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Η προκήρυξη της ∆ράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες από τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του απευθυνθείτε στο τηλ.: 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο τηλ.: 80111363