Μόνο προσωπικό ΠΕ (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση) και ΤΕ (Τεχνολογική Εκπαίδευση) θα μπορούν να προσλαμβάνουν οι ΟΤΑ μέχρι το τέλος του 2016 σύμφωνα με τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος ενώ στις ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνεται αυστηρό πρόγραμμα εξυγίανσης για υπερχρεωμένους ΟΤΑ που περιλαμβάνει αύξηση των εσόδων τους από φόρους, τέλη και εισφορές των δημοτών τους.

Παγώνουν οι προσλήψεις και οι διορισμοί μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών έως την 31. 12.2016. όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, κρίνεται αντιθέτως επιβεβλημένο να πραγματοποιούνται προσλήψεις υπαλλήλων κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προκειμένου να στελεχωθούν οι ΟΤΑ με εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών τυπικών προσόντων, ιδίως στην παρούσα φάση, λόγω της άσκησης νέων αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στους ΟΤΑ με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Εξυπακούεται ότι οι εν λόγω προσλήψεις θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των περιορισμών που τίθενται για την τήρηση του λόγου 1 προς 5.

Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρή απόκλιση σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής, κατά περίπτωση μέρους ή του συνόλου, των κάτωθι παρεμβάσεων:

α) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες χρησιμοποιώντας προς τούτο, καθ’ όλο ή κατά μέρος και τη ΣΑΤΑ.
β) υποχρέωση λήψης κάθε μέτρου και πράξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
γ) περιορισμό των προσλήψεων
δ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού
ε) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263, οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης.
στ) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές

ζ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.

Πηγή: skai.gr