Η σταθερότητα του συστήματος στήριξης των ΑΠΕ αποτελεί από τους έξι βασικούς άξονες παρεμβάσεων που σύμφωνα με το ΙΟΒΕ αποτελούν προϋπόθεση για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα και να προχωρήσουν επενδύσεις στον ενεργειακό κλάδο.

Το σύστημα στήριξης, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ θα πρέπει να είναι σταθερό και προβλέψιμο, ενώ η όποια επανεξέταση της μεθοδολογίας στήριξης των ΑΠΕ θα πρέπει να συνυπολογίζει την συνεισφορά των ΑΠΕ στο σύστημα υπολογίζοντας ορθά το αποφευγόμενο κόστος, τονίζει ειδικότερα το ΙΟΒΕ. Οι έξι άξονες παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την τόνωση των επενδύσεων παρουσιάστηκαν στο στο 2ο διεθνές επενδυτικό φόρου του ΣΕΗΕ «Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη, Η χρηματοδότηση των ενεργειακών επενδύσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη».

Όπως τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης του ΙΟΒΕ βασική προϋπόθεση προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εξασφάλιση της χρηματοδοτικής ισορροπίας του Δημοσίου και του τραπεζικού συστήματος, που βεβαίως προϋποθέτει μείωση του ελλείμματος και δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος και θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση της οικονομίας, αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού.

Ειδικά για τις επενδύσεις στην αγορά του ηλεκτρισμού, ωστόσο, οι έξι άξονες παρεμβάσεων που προτείνει το ΙΟΒΕ και τα ενδεικτικά μέτρα για κάθε παρέμβαση είναι:

Α. Βελτίωση πρόσβασης σε πόρους χρηματοδότησης

1. Αξιοποίηση ΕΠΣΑ για την προώθηση των έργων στον τομέα: ενεργοποίηση των δεσμευμένων αλλά αδρανών πόρων του προγράμματος, ανακατεύθυνση σε τομείς με υψηλότερη απορρόφηση, όπως η Ενέργεια, χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ του παλαιού αναπτυξιακού που πληρούνται τα κριτήρια του ΕΣΠΑ με πόρους από το πρόγραμμα, παροχή εγγυήσεων για τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης

2. Διεκδίκηση ενεργότερου ρόλου της ΕΤΕΠ

Β. Σταθερότητα συστήματος στήριξης ΑΠΕ

1. Δέσμευση για σταθερότητα και προβλεψιμότητα του πλαισίου στήριξης και αναπροσαρμογή με βάση προκαθορισμένους κανόνες (εξέλιξη κόστους τεχνολογιών, κόστους χρηματοδότησης, διαφορετική αντιμετώπιση κάθε τεχνολογίας. Αποφυγή μέτρων με αναδρομική ισχύ

2. Επανεξέταση μεθοδολογίας στήριξης των ΑΠΕ με συνυπολογισμό της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο σύστημα (capacity credit)

3. Προετοιμασία για τη μετάβαση στο target model με ανασχεδιασμό του τρόπου πληρωμής των παραγωγών ΑΠΕ

4. Ορθολογική εκτίμηση του κόστους στήριξης των ΑΠΕ στη βάση του αποφευγόμενου κόστους και διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα

Γ. Εξασφάλιση βιωσιμότητας διαχειριστών συστήματος και δικτύων

1. Διασφάλιση μόνιμων εσόδων Διαχειριστών Συστήματος και Δικτύων πχ μέσω αξιοποίησης εσόδων από δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπής CO2

2. Αποσύνδεση στήριξης ΑΠΕ από άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των διαχειριστών (πχ στρεβλώσεις και κίνδυνοι στις αγορές χονδρικής και λιανικής)

Δ. Βελτίωση επενδυτικού περιβάλλοντος στις αδειδοδοτήσεις

1. Εφαρμογή διαδικασιών fast track σε έργα του τομέα Ενέργειας με αναθεώρηση του ύψους της επενδυτικής δαπάνης ώστε να δύνανται να ενταχθούν περισσότερα έργα σε αυτή τη διαδικασία

2. Συνεπής εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεων (one stop shop, περιβαλλοντική αδειοδότηση, χρόνοι)

3. Ενίσχυση προώθηση ανάπτυξης έργων ΑΠΕ και διασυνδέσεων σε μη κατοικημένα νησιά/ θαλασσίων αιολικών/ έργων με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία

4. Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για έργα αντλητικών σταθμών (όροι ένταξης, τιμολόγηση κλπ)

Ε. Αξιοποίηση διακρατικών μηχανισμών και άλλων κοινοτικών εργαλείων

1. Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινών έργων στην Ελλάδα σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες

2. Στενή παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με το εργαλείο project bond για επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας

ΣΤ. Επιχειρηματικές και άλλες πρωτοβουλίες

1. Road shows από συλλογικούς φορείς επιχειρήσεων σε θεσμικούς επενδυτές και ταμεία ιδιωτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων

2. Στρατηγικές συνεργασίες με ξένους ενεργειακούς ομίλους

3. Αξιοποίηση προγραμμάτων εξαγωγικών πιστώσεων σε συνεργασία με κατασκευαστές

4. Διαμόρφωση εθνικού σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη «έξυπνων» δικτύων και μετρητών

5. Πρόσθετη στήριξη Έρευνας & Ανάπτυξης ενεργειακών τεχνολογιών (πχ μέσω θεσμοθέτησης χρηματοδότησης από χρεώσεις χρήσεις δικτύων)

Πηγή: energypress.gr