Ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, η δημόσια διαβούλευση του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για το Σχέδιο Συμπλήρωσης του Κανονισμού Αδειών, Υ.Α. υπ’ αρ. Δ2/16570/7.9.2005 (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005), για τη χορήγηση Αδειών Διάθεσης Βιοκαυσίμων, του Ν. 3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Όπως αναφέρει η σχετική ανάρτηση, με το προτεινόμενο Σχέδιο Απόφασης συμπληρώνεται ο Κανονισμός Αδειών του άρθρου 14 του Ν.3054/2002 όπως ισχύει, με την Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5Α του ίδιου νόμου.

Η Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων χορηγείται σε ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες εδρεύουν σε Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις κατά το Ν.4015/2011 (Α` 210). Ο κάτοχος της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων μπορεί να παράγει ή να εισάγει αυτούσια Βιοκαύσιμα (υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από Βιομάζα) καθώς και Βιορευστά (υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός από κίνηση, τα οποία παράγονται από Βιομάζα) και να διαθέτει αυτά εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε κατόχους Άδειας Διύλισης, Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α’ και σε Τελικούς Καταναλωτές.

Καλείστε να συμμετάσχετε στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, απόψεις και προτάσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός τελικού Σχεδίου.

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ

Πηγή: energypress.gr