Τη διαδικασία παροχής πρόσβασης στα ηλεκτρικά δίκτυα σε μονάδες παραγωγής μικρής ισχύος από ΑΠΕ όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου Μέσης Τάσης ή Χαμηλής Τάσης καθορίζει η ΡΑΕ με απόφασή της.

Τα κυριότερα σημεία της ρύθμισης συνοψίζονται ως εξής:

– Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών των Διαχειριστών στο πλαίσιο της παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ευθύνης τους.

– Δημιουργία Φορέα Εκπροσώπησης των συνδεόμενων Παραγωγών, για τη διαχείριση της υλοποίησης των αναγκαίων έργων σύνδεσης. Μεταξύ του Φορέα Εκπροσώπησης και των αρμόδιων Διαχειριστών συνάπτεται σύμβαση για την υλοποίηση των έργων που απαιτούνται για τη σύνδεση των μονάδων.

– Καθορισμός όρων κυριότητας και διαχείρισης των έργων επέκτασης για σύνδεση, καθώς και τυχόν υφιστάμενων ιδιωτικών δικτύων.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στα ηλεκτρικά δίκτυα διεσπαρμένης παραγωγής μικρής ισχύος από ΑΠΕ, στις περιπτώσεις που η παραγόμενη ισχύς δεν μπορεί να απορροφηθεί τοπικά και, επομένως, απαιτείται να διοχετευθεί στο Σύστημα Μεταφοράς μέσω νέου ή υφιστάμενου υποσταθμού ανύψωσης τάσης και νέων δικτύων μέσης τάσης, κατά κανόνα δενδροειδούς ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνει η ΡΑΕ στην ανακοίνωσή της, η ρύθμιση βασίζεται στη διαδικασία σύνδεσης μεμονωμένων μονάδων παραγωγής ΑΠΕ κατά το άρθρο 11 του ν. 3468/2006, και συγκεκριμένα στη δυνατότητα κάθε παραγωγού να κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης της μονάδας του με το Σύστημα Μεταφοράς. Με την Απόφαση ΡΑΕ 787/2012 ρυθμίζονται οι αναγκαίες πρόσθετες λεπτομέρειες, ώστε η δυνατότητα αυτή να βρίσκει επίσης εφαρμογή στην περίπτωση που τα έργα σύνδεσης εξυπηρετούν ή μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερους του ενός παραγωγούς.

Δείτε ΕΔΩ τις ρυθμίσεις που προβλέπει η απόφαση της ΡΑΕ

Πηγή: energypress.gr