Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από 24/09/2012 έως 28/09/2012 από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε. σε επιχειρήσεις που διαθέτουν οινοποιεία, με σκοπό τη διαπίστωση, μεταξύ άλλων, της νόμιμης ή μη διακίνησης του μούστου, προέκυψαν τα εξής:

Ελέγχθηκαν συνολικά έξι (6) επιχειρήσεις που διαθέτουν οινοποιεία και σε όλες διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, δηλαδή μέσο ποσοστό παραβατικότητας εκατό τοις εκατό (100%). Από τις διαπιστωθείσες φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες ανέρχονται σε χίλιες οκτακόσιες τέσσερεις (1.804), άλλες αφορούν τη διακίνηση μούστου και άλλες όχι. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις:

• Για μη έκδοση ή μη λήψη από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων ή τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής αντιστοίχως) για την αγορά από μέρους τους αγροτικών προϊόντων (συνολικά δέκα επτά -17- παραβάσεις).

• Για απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω της μη έκδοσης από μέρους τους των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων, δηλαδή αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής (συνολικά ογδόντα μία -81- παραβάσεις).

• Για έκδοση από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αθεώρητων στοιχείων (συνολικά χίλιες τετρακόσιες πενήντα επτά -1457- παραβάσεις) κ.λπ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η μη υποβολή από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις προσωρινών και οριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς και η μη απόδοση από αυτές ασφαλιστικών εισφορών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.