Τη διαδικασία εξέτασης της δυνατότητας χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ έργων ενεργειακής αποδοτικότητας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας δρομολόγησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας έχει προγραμματιστεί συνάντηση εργασίας του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ με τους αρμόδιους Αντιπρυτάνεις και τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Πανεπιστημίων, προκειμένου να προσδιορισθούν οι επιλέξιμες δράσεις & έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Πηγή: energypress.gr