Τη θέσπιση των απαιτούμενων κανόνων μέσω της πλήρους μεταφοράς σχετικής κοινοτικής Οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια στο εθνικό τους δίκαιο ζητεί από την Ελλάδα, την Πολωνία και την Πορτογαλία η Κομισιόν με αιτιολογημένη γνώμη που τους απέστειλε.

Τα τρία κράτη – μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντιδράσουν και εάν δεν συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις τους, η Επιτροπή μπορεί να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει την καταβολή χρηματικών προστίμων.

Η ενωσιακή οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια (2009/71/Εuratom) τάσσει περιεκτικούς και νομικώς δεσμευτικούς κανόνες με τους οποίους κατοχυρώνεται η ασφάλεια των πάσης φύσεως πυρηνικών εγκαταστάσεων σε όλο τον χώρο της Ε.Ε. και όπως σημειώνει η Επιτροπή, υπό το πρίσμα των διεξαγόμενων ελέγχων ασφάλειας όλων των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, έχει ουσιαστική σημασία να εφαρμόζεται σωστά σε όλα τα κράτη μέλη η οδηγία.

Όπως εξάλλου επισημαίνεται, υπήρχε υποχρέωση εφαρμογής της οδηγίας εκ μέρους των κρατών μελών έως τις 22 Ιουλίου 2011. Ωστόσο, η Ελλάδα, η Πολωνία και η Πορτογαλία δεν έχουν ακόμη πληροφορήσει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την εφαρμογή της στην εθνική τους νομοθεσία.

Πηγή: energypress.gr