Από την 1η Ιουνίου και όχι από την 1η Μαΐου, θα εφαρμοστεί τελικά η ταυτόχρονη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών αμοιβών και φόρων μέσω των τραπεζών και ΕΛΤΑ, σύμφωνα με προσθήκες και αλλαγές στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που συζητείται στη Βουλή.

Οι αλλαγές και οι προσθήκες αφορούν επίσης τη δυνατότητα έκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές για συνεπείς εργοδότες, τη δυνατότητα της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να αποφασίζει συγχώνευση ή αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων του.

Όσον αφορά τις εκπτώσεις εργοδοτικών εισφορών στους συνεπείς, αυτές συσχετίζονται με την πορεία εσόδων του ΙΚΑ. Προβλέπεται η δυνατότητα, με απόφαση της διοίκησης του υπουργείου Εργασία και του ΙΚΑ, να δίνεται έκπτωση στις αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές σε περίπτωση αύξησης των εσόδων του Ιδρύματος από ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με τις προϋπολογιζόμενες. Αυτό καθορίζεται βάσει έκθεσης οικονομικών αποτελεσμάτων από τη διοίκηση του ΙΚΑ σε τετραμηνιαία βάση.

Ακόμη, με άλλες προσθήκες που προέκυψαν από τις παρατηρήσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής της Βουλής, αλλάζει η πρόβλεψη για έκπτωση 5% επί των ασφαλιστικών εισφορών για όσους επιχειρηματίες είναι συνεπείς στην καταβολή τους για τρεις συνεχόμενους μήνες και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Οι μήνες αυξάνονται πλέον σε 4, ενώ το ποσοστό της έκπτωσης θα ορίζεται ανάλογα με τα έσοδα του ΙΚΑ, από τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας και τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

Επιπλέον, με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΔΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είναι δυνατή η συγχώνευση ή η αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οποιουδήποτε επιπέδου και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί της ασφαλιστικής τους περιοχής σε άλλη ή άλλες οργανικές μονάδες.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και Εργασίας που εκδίδεται μετά από πρόταση του ΔΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος, υποδιεύθυνσης ή διεύθυνσης.

Με άλλες ρυθμίσεις: Προβλέπεται επίσης, ότι σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία, μόνο ο ένας από τους εταίρους υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ενώ οι υπόλοιποι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ εκτός αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Δεν αναζητούνται οι εισφορές προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, όσων μέχρι την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου, ασφαλίστηκαν στον ΟΓΑ αφού έτυχαν εξαίρεσης από την ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ.

Παραμένουν στον ΟΑΕΔ και μετά τις 30/6/2012 οι αρμοδιότητες που είναι σχετικές με την απασχόληση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εισπράττονται μέσα στο επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο ενώ εξοφλούνται οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ όχι μόνο προς τους ιατρούς του ΙΚΑ αλλά και προς το υπόλοιπο, ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Πηγή : e-forologia.gr