Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει ασφαλιστικές ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ άλλων αλλαγές στην κατάθεση των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων από τις επιχειρήσεις, παράταση στη ρύθμιση οφειλών από το ΙΚΑ και την εξαγορά βαρέων και ανθυγιεινών.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

– η ταυτόχρονη καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους μέσω τραπεζικού συστήματος, ενώ οι αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις θα υποβάλλονται πλέον σε μηνιαία βάση αντί κάθε τρίμηνο που ισχύει σήμερα, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα διενέργειας αυτοματοποιημένων ελέγχων, από τις οποίους θα εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια οι εργοδότες που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, ώστε τα αντίστοιχα ποσά να καταλογίζονται άμεσα και να τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αναγκαστικής είσπραξής τους..

-Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση υποβάλλεται μέσω Διαδικτύου από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ως εξής:

α) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

β) Για τους εργοδότες που ο αριθμός λήγει σε 2, την 19η ημέρα πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

γ) Για αριθμό μητρώου λήγει σε 3, την 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

δ) Για αριθμό μητρώου σε 4, την 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ε) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, την 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

στ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ζ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

η) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

θ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ι) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

ια) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ημέρα από το τέλος του μήνα.

ιβ) Για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται την ημέρα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Για την εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ περιορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών.

– Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι, για τους οποίους έχει ανοίξει και εκκρεμεί η διαδικασία εξυγίανσης- και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., μπορούν, αφού υποβάλλουν αντίστοιχη αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι την 30.04.2012, να υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με την κεφαλαιοποίηση της έως την 31.12.2011 οφειλής τους και την καταβολή ποσοστού 10% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων παρατείνεται μέχρι την 31/12/2013. Ομοίως η προθεσμία της εφάπαξ καταβολής και της πρώτης δόσης παρατείνεται μέχρι την 31.05.2012.

– Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλματα, τα οποία εξαιρούνται από τον νέο Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, δύνανται, κατόπιν σχετικής αίτησης, να αναγνωρίσουν με εξαγορά το χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους κατά το διάστημα από 1-1-2012 έως 31-12-2015 σε εργασίες ή επαγγέλματα τα οποία εξαιρούνται από τον νέο Πίνακα των ΒΑΕ, προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης, ήτοι 3.600 ημέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ εκ των οποίων οι 1000 την τελευταία 13ετία πριν από την συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τους υπαχθέντες για πρώτη φορά σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης έως 31.12.1992 ή 3.375 για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και εφεξής . Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 1.200 ημέρες ασφάλισης , γίνεται στο μεν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60% στους δε φορείς επικουρικής ασφάλισης με ποσοστό εισφοράς 2% επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ίσχυε την 31.12.2011.

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr