Η Εμπορική Τράπεζα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) συμμετέχει στο πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων δανείων JEREMIE ΙΙΙ ICT, στηρίζοντας έτσι ενεργά την ανάπτυξη και επέκταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως μέσω επενδύσεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις του Κλάδου Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε λοιπούς κλάδους, αλλά ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το βασικό πλεονέκτημα των χρηματοδοτήσεων που παρέχονται μέσω του προγράμματος JEREMIE ΙΙΙ ICT είναι το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο, αφού το 50% του ποσού του δανείου είναι άτοκο -λόγω της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο- και το υπόλοιπο 50% προσφέρεται με προνομιακή τιμολόγηση από την Εμπορική Τράπεζα.

Ειδικότερα, τα νέα προϊόντα της Εμπορικής Τράπεζας χρηματοδοτούν μέχρι το 80% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, με διάρκεια αποπληρωμής έως και τα 10 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες. Το ύψος των δανείων αυτών κυμαίνεται από €25.000 έως €500.000 και διατίθενται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κυμαινόμενο τελικό επιτόκιο από 1,93% πλέον εισφοράς (με βάση το Euribor 3μήνου στις 30/12/2011). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ασφάλειας επιτοκίου, σε περίπτωση ανόδου του επιτοκίου του Euribor 3μήνου άνω του 4%.

Με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα JEREMIE ΙΙΙ ICT, η Εμπορική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην αγορά για επενδύσεις σε τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ώστε, παρά την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία τους και να ενισχύσουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητά τους.

Το νέο ολοκληρωμένο πακέτο χρηματοδοτικών προϊόντων διατίθεται από την Εμπορική Τράπεζα από τις 20/2/2012 έως και τις 31/10/2013 ή μέχρι την εξάντληση του ποσού των €60 εκατ. Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που απασχολούν μέχρι 250 άτομα και ο ετήσιος τζίρος τους δεν υπερβαίνει τα €50 εκατ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Jeremie III ICT  στην ιστοσελίδα της Εμπορικής Τράπεζας.